Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Auta, autovraky, záchytné parkoviště

.

 
 
 
 
 
 
 
 


 

MĚSTO  A  MĚSTSKÝ  ÚŘAD  NOVÉ  STRAŠECÍ
 
Směrnice o nakládání s motorovými vozidly, která tvoří překážku v provozu, vraky a autovraky
 
 
Čl. 1 
Pojmy
 
(1) Vozidlo je překážkou provozu na pozemní komunikaci, jestliže by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu. Není přitom rozhodné, zda vozidlo fakticky překáží.
  
(2) Zda je vozidlo překážkou provozu na pozemní komunikaci nebo zda neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti posoudí Městská policie (dále jen MěP).
 
(3) Vozidlo je vrakem, jestliže je umístěno (zaparkováno) na pozemní komunikaci nebo jejím příslušenství a je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registrační značkou  nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Zda je opuštěné vozidlo vrakem posoudí odbor investic Městského úřadu (dále jen OI MěÚ).
 
(4) Vozidlo je autovrakem, jestliže vykazuje znaky vraku, ale nestojí nebo není zaparkováno na pozemní komunikace (s výjimkou účelové komunikace), ohrožuje nebo poškozuje životní prostředí nebo narušuje estetický vzhled obce, přírody a krajiny.  Zda je opuštěné vozidlo autovlakem posoudí OI MěÚ.
 
Čl. 2
Nucený odtah vozidla a zjištění majitele
 
(1) Zjistí-li strážník MěP, že vozidlo tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci nebo stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti,  nehrozí-li nebezpečí z prodlení a odtah nesnese odkladu, provede na místě šetření po majiteli (provozovateli) nebo řidiči vozidla. Pokud se nepodaří zjistit majitele (provozovatele) nebo řidiče vozidla, provede strážník fotodokumentaci vozidla a jeho umístění na komunikaci. Přivolá odtahovou službu a vyčká na místě. Po naložení vozidla toto opět zadokumentuje a ofotografuje. Ihned po odtažení vozidla na záchytné parkoviště podá telefonickou informaci středisku IOS PČR o odtažení vozidla a písemnou informaci OI MěÚ, a to pokud možno nejbližší příští pracovní den.
 
 
 
(2) V případě, že během odtahu vozidla nebo před příjezdem odtahové služby se na místo dostaví majitel (provozovatel) vozidla nebo řidič vozidla, strážník provede kontrolu dokladů a s osobou na místě posečká do příjezdu odtahové služby. Zaměstnanec odtahové služby vyúčtuje řidiči nebo majiteli (provozovateli) odtahovaného vozidla nedokončený odtah. Strážník vyřeší přestupek řidiče  vozidla blokově nebo domluvou, nebo provede úkony ke zjištění totožnosti pachatele přestupku a na místě vyčká do chvíle, co vozidlo přestupce opustí prostor.
 
(3) Vykazuje-li vozidlo znaky vraku, zahájí OI MěÚ neprodleně zjišťování majitele vozidla, kterého písemně vyzve, aby vozidlo ve lhůtě dvou měsíců odstranil. V případě, že vozidlo nemá registrační značku a ani nelze zjistit VIN, je výzva k odstranění vozidla umístěna na úřední desce MěÚ. Po marném uplynutí dvouměsíční lhůty, která se počítá od doručení písemné výzvy majiteli, nebo ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, zajistí OI MěÚ neprodleně odtah vozidla. OI MěÚ současně posoudí, zda v okamžiku, kdy nastanou podmínky pro odtah vraku s ním nenaloží jako s autovrakem. Nucený odtah vozidla se dokumentuje zápisem a fotograficky. Při odtahu zajistí OI MěÚ přítomnost strážníka MěP.
 
(4) Vykazuje-li vozidlo znaky autovlaku, zajistí OI MěÚ neprodleně odtah vozidla na záchytné parkoviště a následně zjišťování majitele vozidla. Po marném uplynutí dvouměsíční lhůty (viz předchozí odstavec) zajistí OI MěÚ likvidaci autovraku.   O tomto úkonu musí být majitel autovraku písemně informován a poučen, že jeho autovrak byl zlikvidován na jeho náklady. U neznámého majitele musí být vyrozumění provedeno na úřední desce.
 
 
Čl. 3
Uložení a vydání vozidla ze záchytného parkoviště
 
(1) Záchytné parkoviště je v areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí, Tovární ulice, které je ve správě Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. (dále jen TS).
 
(2) Při uložení vozidla na záchytném parkoviště provede pověření pracovník TS jeho zaevidování a  potvrdí převzetí vozidla do protokolu MěP. Pokud je protokol vystaven strážníkovi Městské policie, ten jej nebo jeho kopii bezodkladně  předá OI MěÚ. OI MěÚ zahájí zjišťování majitele vozidla. Po marném uplynutí dvouměsíční lhůty zajistí OI MěÚ likvidaci vozidla. O tomto úkonu musí být majitel vozidla písemně informován a poučen, že jeho vozidlo bylo zlikvidováno na jeho náklady. U neznámého majitele musí být vyrozumění provedeno na úřední desce.
 
(3) Pokud se v době, kdy je vozidlo uloženo na záchytném parkovišti, dostaví jeho majitel (provozovatel) k vyzvednutí, je povinen uhradit náklady, které vznikly městu a TS odtahem a střežením vozidla. Výše ceny za odtah odpovídá fakturované ceně městu odtahovou službou. Výše ceny za střežení vozidla je stanovena nařízením města (Nařízením města č. 3/2003 v platném znění). K předání vozidla je též přizván strážník MěP k vyřešení přestupku. Vozidlo správce parkoviště vydá jeho majiteli (provozovateli)  po sepsání protokolu o předání. Protokol, nebo jeho kopii obdrží OI MěÚ. Zda se jedná skutečně o majitele (provozovatele) vozidla zjistí strážník Městské policie ověřením totožnosti osoby a dokladů o vlastnictví k vozidlu a předepsaných k řízení vozidla.
 
 
 
(4) Předání vozidla majiteli (provozovateli) nelze vázat na úhradu nákladů nebo pokuty. V případě, že majitel (provozovatel) vozidla odmítne uhradit náklady nebo i pokutu, je to poznamenáno v předávacím protokolu a s údaji o majiteli je pak předán finančnímu odboru MěÚ k vymáhání.
 
(5)  Uložení vozidla na záchytné parkoviště je zajištěno nepřetržitě, vyzvednutí vozidla je možné pouze v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.30 hod..  
 
 
Čl. 4
Účinnost
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.6.2010
 
 
  
 
 
Datum vložení: 20. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto