Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Jak oznámit shromáždění

.

JAK OZNÁMIT SHROMÁŽDĚNÍ
 
Postup vyřízení věci
 
Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“).
 
Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celý územní obvod Města Nového Strašecí Městský úřad Nové Strašecí, odbor sociální a právní.
 
Shromáždění nepodléhá předchozímu povolení úřadu.
 
Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně
pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží:
  • k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod,
  • k výměně informací a názorů,
  • k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a
            stanovisek.
Úřadu nemusejí být oznamována shromáždění:
-          pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi,
-          pořádaná právnickými osobami a přístupná jen jejich členům či pracovníkům a hostům,
-          konaná v obydlích občanů,
-          jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.
-           
Shromážděním nejsou:
shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod.
činnost); jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akceapod.).
 
Zákaz maskování při shromážděních
S účinností novely zákona o právu shromažďovacím nesmějí mít účastníci shromáždění po celou dobu jeho trvání obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci. Porušení této povinnosti je přestupkem na úseku práva shromažďovacího, za jehož spáchání je možné uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč. Skutečnost, že účastníci shromáždění mají obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, může být též důvodem k rozpuštění shromáždění.
 
 
Formuláře, náležitosti, doklady
 
Shromáždění konané na území města je nutno oznámit MěÚ.
Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit  úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění.
Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním. Oznámení je nutné podat v písemné formě, a to buď na předtisku formuláře  anebo volnou formou s náležitostmi stanovenými zákonem.
 
Náležitosti oznámení:
Zákonnými náležitostmi oznámení o konání veřejného shromáždění jsou:
- údaje o svolavateli: Pro usnadnění kontaktu mezi svolavatelem a správním úřadem je
vhodné připojit také telefonní příp. faxové spojení, resp. e-mail svolavatele
u shromáždění svolávaných fyzickou osobou: jméno, příjmení, trvalý pobyt
u shromáždění svolávaných právnickou osobou: název a sídlo svolavatele a údaje o
osobě zmocněné jednat ve věci shromáždění jménem svolavatele (jméno, příjmení, trvalý
pobyt);
- údaje o osobě zmocněné jednat v zastoupení svolavatele - jméno, příjmení, trvalý pobyt
V případě osoby svolavatele (resp. u právnických osob osoby zmocněné jednat ve věci
shromáždění jménem svolavatele) a osoby zmocněné jednat v jeho zastoupení se musí jednat o dvě odlišné fyzické osoby!
- účel shromáždění;
- místo konání shromáždění – přesné vymezení lokality, kde se má shromáždění konat (např. uvedením názvu ulice, náměstí, části ulice či náměstí). V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku, apod.). Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).
- den (dny) konání shromáždění
Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním, k dříve oznámeným
shromážděním se nepřihlíží.
Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění.
Nemělo by docházet ani ke kolizím s kulturními, sportovními a obdobnými akcemi konanými na shodném místě;
- doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění;
- předpokládaný počet účastníků;
- počet pořadatelů starších 18 let;
- způsob označení pořadatelů – údaj, jakým způsobem budou pořadatelé odlišeni od
ostatních účastníků shromáždění (např. páskou na rukávu, cedulkou na klopě, barevnou
vestou).
Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
Forma vyřízení
Oznámení o konání shromáždění na území města je možné podat:
osobně v podatelně úřadu
 přízemí.;
písemně na adrese: Městský úřad Nové Strašecí
Komenského nám. 201
271 01 Nové Strašecí
elektronicky s připojeným elektronickým podpisem na drese:
podatelna.novestraseci@obecni-urad.net
 
____________________________
JUDR. Jiří Tláskal
 
Datum vložení: 17. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto