Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

.

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les (stromy či křoviny) jsou součástí živé přírody a jako takové jsou obecně chráněny zákonem č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novelizací. Ochranu dřevin a povolování jejich kácení řeší vyhláška č. 189/2013 Sb. vč. změny (vyhláška č. 222/2014).

Zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření, jsou nedovolenými zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu.

Povolení ke kácení dřevin pro správní obvod katastrálního území Nové Strašecí vydává MěÚ Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí. Tento orgán státní správy může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin vč. následné péče o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
  • pro zapojené porosty dřevin (křovin), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, ovocné sady a školky
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

V ostatních případech je třeba o povolení ke kácení dřevin požádat. Jelikož se kácení dřevin z morálních důvodů provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (rozumí se období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny) a povolení se projednává ve správním řízení, je vhodné požádat o povolení ke kácení dřevin v předstihu, nejlépe ještě v době vegetace (i z důvodu posouzení zdravotního stavu dřeviny). Lhůta pro kácení je uvedena v rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin.

V případě, že se jedná o dřeviny rostoucí mimo les, které jsou součástí významného krajinného prvku, je nutné k žádosti o povolení kácení doložit stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku. Pokud se jedná o registrovaný významný krajinný prvek, žádost se podává u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí, u významných krajinných prvků ze zákona u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí.

 

Datum vložení: 9. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2015 0:00
Autor: Správce Webu
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto