Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Nahlížení do matričních knih

Nahlížení do matričních knih

.

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady ( rodný, oddací a úmrtní list ), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.
 
Oprávněná osoba se může nahlédnutím do matriční knihy seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav ).
 
O nahlédnutí do matriční knihy a vydání matričního dokladu může požádat :
  • fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny ( manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci ), její sourozenci a zplnomocnění zástupci
  • orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků - pro úřední  potřebu
  • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.prosince 1949
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 
Nahlížet do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře.
 
V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.
 
Žadatel navštíví matriční úřad, který vede matriku, do níž chce nahlédnout.
 
Žadatel musí předložit při nahlížení do matričních knih :
  • žádost o povolení nahlédnout do matriční knihy
  • průkaz totožnosti
  • doklady, kterými prokáže, že se zápis týká jeho členů rodiny, případně jeho sourozenců
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
  • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

Při nahlédnutí do matriční knihy za každou matriční událost se platí 20,-Kč
 
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.
 
Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Datum vložení: 26. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto