Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

OSVĚDČENÍ, POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR

.

OSVĚDČENÍ, POTVRZENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR
 
Osvědčení, případně potvrzení o státním občanství ČR jsou veřejné listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky.
 
V osvědčení místně příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvádí, že daná osoba je státním občanem České republiky. Osvědčení o státním občanství deklaruje, že určitá osoba je státním občanem České republiky.
 
V potvrzení místně příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) uvádí výsledky provedeného šetření o státním občanství České republiky. Potvrzení o státním občanství deklaruje na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství určitá osoba nabyla, popřípadě pozbyla.
 
Žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR může podat jakákoliv fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, a to nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 18 let. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, žádost může podat i jiná osoba, která prokáže právní zájem na zjištění státního občanství dotčené osoby, a to například z titulu blízkého příbuzenského poměru k osobě, jejíž občanství je zjišťováno.
 
O vydání osvědčení o státním občanství ČR může požádat i fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky, a která v průběhu roku 1993 nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky.
 
Při posuzování, zda je fyzická osoba státním občanem ČR, popřípadě do 31.12.1992 byla státním občanem České a Slovenské Federativní republiky se postupuje podle předpisů platných v době, kdy mělo dojít k nabytí  nebo pozbytí státního občanství této osoby. Státní občanství osob mladších se odvíjí od těchto osob, které byly k 1.1.1969 starší 15 let. Při žádosti o vydání osvědčení pro nezletilé dítě je třeba předložit matriční doklady (rodný list) vždy s ohledem na to, kde se narodili prarodiče dítěte. Je-li z dokladu patrno, že všichni prarodiče se narodili na území Slovenské republiky, je třeba vyžadovat doklad o nabytí státního občanství  ČR. Pokud jsou rodiče nezletilého dítěte narozeni před rokem 1954, je nutné předložit rodné listy prarodičů.
 
Žádost o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR se podává u místně příslušného krajského úřadu (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) nebo u zdejšího matričního úřadu  příslušného podle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území ČR.
Pokud dotyčná osoba na území ČR nikdy trvalý pobyt neměla, žádost se podává na Úřadu městské části Praha 1. Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.
 
Při podání žádosti o vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR je nezbytné vyplnit předepsané tiskopisy včetně vlastní žádosti a předložit:
– doklad totožnosti, popř. i písemnou plnou moc osoby, o jejíž státní občanství se jedná,
– matriční doklady – rodný list, oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství), úmrtní list (jde-li o osobu zemřelou),
– předchozí doklady o státním občanství, má-li je žadatel k dispozici,
– domovský list, má-li jej žadatel k dispozici,
– případně další doklady, kterými lze prokázat uváděné skutečnosti.
 
Výše poplatku za vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR činí 100,-Kč.
Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR pro účely vydání prvního občanského průkazu není zpoplatněno.
 
Matriční úřad:
Městský úřad Nové Strašecí – matrika (přízemí budovy)
Komenského nám. 201, Nové Strašecí
313 572 511-2
Datum vložení: 26. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto