Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Vydávání matričních dokladů

Vydávání matričních dokladů

.

Matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu vydá na žádost občana matriční úřad jeho druhopis.

O vydání matričního dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká,
 • její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci,
 • její sourozenci,
 • zplnomocnění zástupci,
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Žadatel se musí obrátit osobně nebo písemně na matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Žadatel musí předložit:

 • doklad, kterým prokáže svojí totožnost, popřípadě,
 • žádost při vystavení druhopisu matričního dokladu,
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce,
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.
Za vydání druhopisu matričního dokladu se platí správní poplatek 100,-Kč v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu.


Lhůta k vyřízení je stanovena 30 dnů.


Matriční úřad – MěÚ Nové Strašecí – matrika (přízemí budovy)

Datum vložení: 26. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2011 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto