Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

NM 5/2005 O stavební uzávěře

Ve znění nařízení města č. 1/2013
Ve znění nařízení města č. 1/2019

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
 
Nařízení města č. 5/2005
 
O stavební uzávěře
 
Rada Města Nové Strašecí se usnesla dne 8. září 2005 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
Článek I.
Předmět nařízení
 
Nařízení vymezuje území, ve kterém se trvale zakazuje stavební činnost. Důvodem stavební uzávěry je zamezit v nově vybudované místní komunikaci nekoncepčním zásahům, které by do budoucna trvale poškodily stavební a technický stav komunikace.
 
 
Článek II.
Přílohy nařízení
 
Toto nařízení má grafické přílohy, mapové listy v měřítku 1 : 1000 (ulice 1. máje, Jabloňová) a 1 : 2000 (ul. B. Němcové), s vyznačením lokalit, kterých se uzávěra týká.
 
 
Článek III.
Vymezení území
 
Stavební uzávěra se vyhlašuje v katastrálním území Nové Strašecí, lokalita ulice 1. máje (západ), Boženy Němcové a Jabloňová na pozemcích parc.č. 183/1, 406/9, 1485/22 (část) a 1490/3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Článek IV.
Rozsah zákazu stavební činnosti
 
 V území vymezeném v čl. 3, graficky znázorněném v mapovém podkladu, se zakazuje provádění veškerých staveb včetně inženýrských sítí a přípojek na inženýrské sítě bez ohledu na způsob provedení, účel a dobu trvání. Dále se zakazuje změna funkčního využití pozemků.
 
 
Článek V.
Udělování výjimek ze stavební uzávěry
 
Udělování výjimek ze stavební uzávěry se nepřipouští.
 
 
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
 
Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení na úřední desce.
 
 
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                                        Jakub Kleindienst v.r.
    místostarosta města                                                            starosta města
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.10. 2005
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto