Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

NM 8/2005 Tržní řád města

Ve znění NM č. 1/2009, č. 2/2014 a 1/2016

Nařízení města č. 8/2005
 
Tržní řád města Nové Strašecí
 
Rada Města Nové Strašecí se usnesla dne 10. listopadu 2005 vydat na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s, toto nařízení obce:
 
Článek I.
Působnost tržního řádu
 
(1) Tržní řád vymezuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím podle zákona č. 50/1976 Sb. na území města Nové Strašecí.
 (2) Tržní řád se nevztahuje na nabídku, prodej zboží při pořádání hromadných akcí, jako jsou kulturní podniky, sportovní akce, slavnostní shromáždění apod.. Pořadatel hromadné akce musí mít zabezpečenu organizaci prodeje v programu akce.
(3) Tržní řád se vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona (s výjimkou § 18 odst. 1, písm. a), b), c) živnostenského zákona).
 
Článek II.
Základní pojmy
 
(1) Prodejní místo. Jedním prodejním místem se rozumí plocha zabraná prodejním stánkem, místo nutné k obsluze prodejního stánku a nutné skladovací plochy ke stánku.
(2) Prodejní stánek. Prodejním stánkem se rozumí prostor omezený stabilní konstrukcí stánku, nebo plošný průmět stolu na komunikaci.
(3) Tržní místo. Je veřejně přístupné prostranství, na němž je bez bližšího vymezení povolen prodej zboží nebo poskytování služeb. Pro toto místo se používá označení „tržiště“, pokud není uvedeno jinak
.(4) Předzahrádka. Předzahrádka je jeden nebo více stolků umístěných v bezprostřední blízkosti provozovny, mající s ním stejné obslužné místo a není stavbou ve smyslu stavebního zákona.
(5) Tržiště. Veřejně přístupné prostranství, které je dočasně nebo trvale určeno k prodeji zboží nebo poskytování služeb podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených prodejních místech. Tržiště umožňuje stanovit alespoň 5 tržních míst.
 
(6) Jiné prodejní zařízení.
      a) Mobilní zařízení, účelově upravené a vybavené pro pojízdný prodej zboží nebo
      poskytování služeb (např. pojízdné prodejny, prodej vozidel apod.).
      b) Ambulantní zařízení, zajišťující přenosný krátkodobý prodej zboží (např. stoly,
      roznáškové koše, prodejní automaty apod.)-
      c) Prodej na vále před vlastní nebo pronajatou provozovnou (musí probíhat prodej zboží
      stejného druhu jako v provozovně).
      d) Předváděcí a reklamní akce spojené s prodejem předváděného zboží.
 
Článek III.
Umístění
 
 (1) Jako tržiště jsou na území města určena:
      a) Komenského náměstí v jeho částech, které slouží jako pěší zóna.
      b) Jakákoliv místa pro předsunutý prodej na vále a pro předzahrádky, které nemají
      charakter stavby, jestliže místo je na veřejném prostranství před vlastní provozovnou
(2) Prodej prostřednictvím prodejních automatů je možný na celém území města.
(3) Na jiných místech na území města je umísťování tržišť zakázáno.
 
Článek IV.
Doba prodeje a poskytování služeb
 
(1) Doba prodeje a poskytování služeb na tržišti mimo předzahrádek se stanovuje na dobu od 7.00 do 19.00 hod..
(2)Poskytování služeb v předzahrádkách se stanovuje na dobu od 7.00 do 22.00 hod. Mimo tuto dobu bude předzahrádka uzavřena a zajištěn noční klid.
 
Článek V.
Pořádek, čistota a bezpečnost na tržišti
 
(1) Pro tržiště dle čl. 3 odst. 1, písm. a) je hygienické zařízení určeno na veřejných WC na Komenského nám. č. 191. Pro předzahrádky musí být hygienické zařízení zajištěno v příslušné provozovně.
(2) Za pořádek a čistotu zodpovídá prodávající.
(3) Na prodejním místě a v jeho okolí musí prodávající zabezpečit plnou čistotu, zejména od zbytků obalů zboží, odpadků vznikajících při konzumaci některých potravin, odpadu při prodeji ovoce a zeleniny apod.
(4) Veškeré odpady je prodávající povinen odklidit na vlastní náklady, přičemž koše a nádoby na tříděný odpad umístěné na veřejných prostranstvích k tomuto účelu neslouží.
(5) Při prodeji ryb je prodávající povinen zvlášť dbát na čistotu a pořádek. Kromě základních povinností je též povinen neprodleně odstraňovat případné náledí vzniklé z vytékající vody.
(6) Z bezpečnostních důvodů je nutné zachovat průchodnou šířku 3 m mezi stánky na tržišti, nebo v pěší zóně.
Článek VI.
Oznamovací povinnost
 
(1) Umístění prodejního zařízení ve smyslu čl. II je zvláštním užíváním veřejného prostranství ve smyslu předpisů o místních poplatcích. Oznámení o záměru umístit prodejní zařízení na veřejném prostranství ve městě je povinnost učinit společně s oznamovací povinností poplatníka místního poplatku za užívání veřejného prostranství, tedy písemně nebo ústně do protokolu ve finančním odboru MěÚ nejméně 5 dní před umístěním, nejpozději však v den zahájení prodeje. Při umístění prodejních stánků v trvání jednoho dne, který připadne na sobotu, neděli, nebo státem uznaný svátek, je den, ve kterém je splněna oznamovací povinnost, nejblíže následující pracovní den.
(2) Pokud by byla naplněna kapacita tržiště tak, že by nebylo možné dodržet bezpečnost (čl. V odst. 6), nebo by mělo dojít k prodeji zakázaného druhu zboží, umístění prodejního místa nebude povoleno. Prodávající je povinen mít u sebe doklad o zaplacení místního poplatku.
 
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
 
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí městská policie a orgány k tomu oprávněné podle zvláštního předpisu.
 
Článek VIII.
Účinnost
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28.11.2005
 
 
 
 
 
PhDr.Jaroslav Hlína, CSc.  v.r.                                                          Jakub Kleindienst v.r..
místostarosta města                                                                            starosta města
 
 
 
 
 
 


Vyvěšeno dne: 7.12. 2005
Datum vložení: 30. 1. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2008 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto