Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení 26. rady města ze dne 26. 11: 2007

.

Usnesení z 26. zasedání rady města, konaného
dne 26. listopadu 2007
 
 
k bodu 2 ) Rozpočtová opatření za období X. - XI./2007
 
u s n e s e n í   č. 248
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření zpracovaná za období říjen až listopad 2007;
 
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období X.- XI./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ     X. – XI. /2007
 
I. PŘÍJMY
 
1. Dotace                                                                                                      v   tis. Kč
   
    a) Ministerstvo financí ČR - pol. 4211
        (dotace na výměnu oken v základní škola)                                                           500,000
   
    b) Ministerstvo práce a soc. věcí ČR - pol. 4116                                                  3 904,504 
        (snížení původní schválené dotace na sociální dávky ze 7,104.504,- na 3,200.000,-
         z důvodů zákonných změn v systému výplat sociálních dávek)
 
    c) Krajský úřad - pol. 4122                                                                                    31,835
        (dotace na nákup přenosných radiostanic pro hasiče – vybudování jednotného systému)
 
    d) Úřad práce Rakovník - pol. 4116                                                                          48,330 
         (dotace na absolventské místo v základní škole)                                         
                                                      
 2. Vlastní příjmy
                                           
      a) Daň z příjmu právnický osob - pol. 1121 osob                                                      3,000
 
PŘÍJMY CELKEM   (snížení příjmů )                                                            - 3 321,339  
 
II. VÝDAJE
 
Výdaje z dotací
 
   a) Základní škola - výměna oken § 3113, pol.6121                                                503,000
         
     b) Sociální dávky - celková úprava rozpočtované dotace                                  -3 904,504  
               - příspěvek na živobytí § 4171, pol. 5410              - 2,000.000,- Kč
               - doplatek na bydlení § 4172, pol. 5410                 +   100.000,- Kč
               - ostatní dávky soc. pomoci § 4179, pol. 5410       - 2 004.504,- Kč
 
     c) Hasiči - nákup přenosných radiostanic § 5512, pol. 5137                                    31,835
         
     d) Základní škola - absolventské místo § 3113, pol.5331                                        48,330
           UZ 13 101
 
VÝDAJE CELKEM (snížení výdajů)                                                                - 3 321.33
 
 
k bodu 3 ) Návrh rozpočtu na rok 2008
 
 
u s n e s e n í    č. 249
 
I.    b e r e    n a    v ě d o m í
 
návrh rozpočtu na rok 2008
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby návrh rozpočtu na rok 2008 schválilo.
Návrh rozpočtu je v příloze tohoto usnesení.
 
k bodu 4 ) Darování pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 250
 
I.     d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s převzetím daru - pozemku parc.č. 1104/97 o výměře 412 m2 v  k.ú. Nové Strašecí, (odděleného z parc.č. 1104/19 ) do majetku města (převodce fi WIESE, s.r.o. ) s tím, že strana obdarovaná zajistí   sepsání smlouvy a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
 
II. u k l á d á
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
k bodu 5 ) Převod pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 251
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2156/4 o výměře 149 m2  v  k.ú. Nové Strašecí   do majetku města (převodce ČR –Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových )
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
 
k bodu 6 ) Program 6. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 252
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 12. prosince 2007 od 17:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ, s tím, že bod 8 (výběrové řízení – zpracování strategického plánu) a bod 9 (organizační změna – MSZ, MKZ) budou dořešeny na mimořádné radě města, konané dne 30. 11. 2007.
 
Program:
     1)   Zahájení
     2)   Volba komisí – mandátové, volební
     3)   Zpráva mandátové komise
     4)   Složení slibu nových zastupitelů města
     5)   Volba člena rady města
     6)   Rozpočtová opatření X. – XI./2007
     7)   Návrh rozpočtu na rok 2008
     8)   Výběrové řízení – zpracování strategického plánu
     9)   Organizační změna – MSZ, MKZ
     10)  Přemístění městské knihovny
     11)  Převod pozemku do vlastnictví města
     12)  Darování pozemku do vlastnictví města
     13)  Prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města
     14)  Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
     15)  Různé
     16)  Diskuse
     17)  Závěr
 
k bodu 7 ) Externí vedení mzdové agendy
 
U s n e s e n í č. 253
 
I. s o u h l a s í
 
s tím, aby veškerou mzdovou agendu pro zaměstnance města zařazené do MěÚ a do organizačních složek města včetně odměn zastupitelů města vedla společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., IČ: 272 36 846 se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí s účinností od 1.1.2008 za odměnu dle mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat mandátní smlouvu
 
Příloha: mandátní smlouva
 
k bodu 8 ) Pronájem nebytového prostoru v čp. 1146 - občerstvení v hale BIOS
 
u s n e s e n í   č. 254
 
I.         s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor v čp. 1146 o celkové výměře 48 m2 (restaurace s kuchyňkou) paní xxxxxxxxxxxza cenu a podmínek shodných s  předchozí NS ( nájemné 260,- Kč/m2/rok + paušální platba 700,-Kč/měsíc za energie, úklid spol.prostor a WC), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro pohostinskou činnost, zejména v souvislosti s provozem sportovní haly, s možností úpravy výše nájemného i paušální platby v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace).
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ   
    - informovat žadatelky o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
    - zajistit ve spolupráci s OI sepsání NS a předání pronajatých prostor
b) starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
K bodu 9 ) Pronájem bytu a nebytových prostor v čp. 1178 
 
u s n e s e n í   č. 255
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s pronájmem služebního bytu v čp. 1178 panu xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxod 1.12.2007
b)      s pronájmem nebytových prostor v čp. 1178 ( občerstvení) o celkové výměře 67,1 m2
za cenu a podmínek shodných s  předchozí NS ( nájemné  250,- Kč/m2/rok + úhrada plateb za dodávku energií a vody, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro pohostinskou činnost. zejména v souvislosti s provozem sportovního areálu)
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ
    - informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
    - zajistit ve spolupráci s OI a fi BALDEX sepsání NS a předání pronajatých prostor
       uživateli
b) starostovi města příslušné smlouvy podepsat
 
 
 
k bodu 10 ) Pronájem zemědělských pozemků ŠZP Lány
 
u s n e s e n í   č. 256
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájmu zemědělských pozemků v majetku města ČZU v Praze-ŠZP Lány podle návrhu NS ze dne 18.10.2007 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
k bodu 11 ) Pronájem nebytového prostoru v čp. 1155
 
u s n e s e n í   č. 257
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. S4 o výměře 39 m2 v suterénu budovy čp. 1155 v Novém Strašecí paní xxxxxxxxxxx, bytem Buková 1094, Nové Strašecí za cenu 618,- Kč/m2/rok ( t.j. za cenu a podmínek shodných s pronájmem prostor obdobného charakteru ve stejném objektu) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 
II. u k l á d á
 
a)      starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
b)      tajemníkovi MěÚ informovat žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 12 ) Pronájem kanceláře v čp. 1155
 
u s n e s e n í   č. 258
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. 216 o výměře 39,4 m2 v 2. patře budovy čp. 1155 v Novém Strašecí Okresní pečovatelské službě Nové Strašecí, o.p.s. za cenu (800,-Kč/m2/rok + úhradu za služby spojené s užíváním ) a podmínek shodných s pronájmem prostor obdobného charakteru ve stejném objektu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
k bodu 13 ) Žádosti o změnu ÚP
 
U s n e s e n í   č. 259
 
I. s o u h l a s í
 
a)      se změnou využití území, pozemku k.č.1801, 1809 ze zeleně na plochy pro bydlení a jejím projednáním v rámci změny III.ÚP města Nové Strašecí
b)      se změnou využití území, pozemku p.č.398/1 ze zeleně na plochy pro bydlení a jejím projednáním v rámci změny III. ÚP města Nové Strašecí s tím, že tento souhlas je podmíněn předložením zastavovací studie
 
 
               II. n e s o u h l a s í
 
a)      se změnou využití území, pozemku p.č.1632, 1634, a 1640 z krajinné zeleně na plochy pro výstavbu rekreačních chat a domků
b)      s projednáním žádosti p. xxxxxxxxxxtýkající se pozemku p.č.1790 a č.p.568 v rámci projednání změn ÚP, neboť požadované není předmětem změny územního plánu
c)      s projednáním žádosti p.xxxxxxxtýkající se stanovení regulativů zástavby pozemku p.č.278/2, neboť toto je možné řešit dle stávajícího ÚP v územním rozhodnutí
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 14 ) Různé
 
a)      Návrh na financování sportu dospělých ve městě
 
U s n e s e n í   č. 260
 
u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s členem rady panem xxxxxxxxpřipravit do příštího zasedání rady města formulaci návrhu financování sportu dospělých ve městě. Tento návrh bude po projednání předložen zastupitelstvu města.
 
b)      Vyznačení parkovacích ploch pro autobusy v ulici Sportovců
 
U s n e s e n í č. 261
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy
 
II.     u k l á d á
 
a)      starostovi města zajištění schůzky s městskou policií, které se účastní starosta i    
       místostarosta města a radní xxxxxxxxxxxx.
b)   tajemníkovi MěÚ realizovat příslušná opatření včetně informování dopravců
 
 
c)      Zabezpečení mechanismu městských studní
 
U s n e s e n í č. 262
 
I.                    b e r e n a v ě d o m í
 
provedení mechanického zabezpečení těch městských studen, které nemají náležitou legalizaci dle zákona o vodách.
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ aktualizovat rozhodnutí o úpravě funkčnosti městských studen, které bylo doručeno technickým službám a na jehož základě technické služby měly provést demontážní práce na městských studnách.
 
d)      Výpověď nájmu bytu
 
U s n e s e n í č. 263
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 832/14 v ulici Křivoklátská v Novém Strašecí nájemci xxxxxxxxxxxve smyslu ust. §711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu
 
e)      Žádost o slevu na nájemném
 
U s n e s e n í č. 264
 
s o u h l a s í
 
se snížením nájemného na 3.000,- Kč za užívání sálu a prostor NKC paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, pro seminář břišních tanců, konaný dne 16. 12. 2007
 
f)       Pronájem areálu „Hamiro“
 
U s n e s e n í č. 265
 
I. n e s o u h l a s í
 
s pronájmem areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí společnosti EFEKTA-PM, s.r.o. se sídlem ČSA 176, Nové Strašecí, protože areál je již pronajat a rozšiřování průmyslové výroby je v rozporu s územním plánem města.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
g)      Darování objektů areálu bývalé úpravny vody
 
U s n e s e n í č.  266 
 
I. b e r e   n a v ě d o m í
 
datum prohlídky komplexu bývalé úpravny vod. Tato prohlídka se bude konat v úterý 4. 12. 2007 od 10:00 hod.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ pozvat všechny zastupitele města spolu se zástupci myslivců na prohlídku vodáren.
 
h)      Pronájem části Komenského náměstí
 
U s n e s e n í č. 267
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným přenechání spodní části Komenského náměstí (pěší zóna) v Novém Strašecí ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí dne 14.12.2007 v době od 8:00hod. do 12:00hod. pro žákovské předvánoční trhy.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat ředitele ZŠ o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.          PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                          starosta města
 
 
Datum vložení: 4. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto