Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 25. rady města ze dne 9. 11. 2007

.

Usnesení z 25. zasedání rady města, konaného dne 9. listopadu 2007
 
k bodu 2 ) Kontrola usnesení z 21. – 24. zasedání rady města
 
U s n e s e n í č. 238
b e r e    n a   v ě d o m í
řešení autobusové zastávky – „Poliklinika“. Tento problém bude řešen v rámci programu ROP s realizací v roce 2008
 
k bodu 3 ) Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 239
 
 n e s o u h l a s í 
se snížením výše nájemného sjednaného nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor se společností HAFEN s.r.o., IČO 27157881, se sídlem Řevničov, Draha 305 zastoupenou Ing.Miroslavem Hájkem, jednatelem společnosti
 
k bodu 4 ) Přidělení městských bytů
 
U s n e s e n í   č. 240
 
I. s o u h l a s í 
a)      s ukončením nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxna byt č. 4 v Křivoklátské ulici čp. 885 ke dni 31.10.2007
b)      s přidělením bytu č. 3 v ulici Havlíčkova č.p. 100 paní xxxxxxxxxxxxxxxé na dobu určitou do 31. 12. 2008 za tržní nájemné
c)      s přidělením bytu č. 1 v ulici Ke Stadionu č.p. 645 pro potřeby ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí
d)      s opravou bytu č. 2 na Komenského nám. č.p. 191 
 
II. u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou
    pracovních dnů od ověření zápisu
 b) starostovi města podepsat příslušné dohody a nájemní smlouvy
 
k bodu 5 ) Reklamní plochy
 
U s n e s e n í   č. 241
 
p o v ě ř u j e 
ve smyslu ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích odbor investic MěÚ Nové Strašecí k uzavírání nájemních smluv na pronájem reklamních ploch na oplocení budov a budovách v majetku města za jednotnou cenu 1000,-Kč/m/2/rok reklamní plochy, s tím, že je třeba vyžadovat estetickou a morální úroveň reklam a technické parametry, aby nedošlo k poškození majetku města.
 
k bodu 6 ) Shromáždění vlastníků jednotek
 
U s n e s e n í   č. 242
 
I.                    s o u h l a s í
s pověřením pí. xxxxxxxxxxxxx, pracovnice odboru investic MěÚ Nové Strašecí, narozené xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx k zastupováním města na jednání dne 17.11.2007, jehož předmětem bude projednání zrušení stávajícího vymezení jednotek v budově sestávající z č.p. 968, 969 a 970 a podpis nových prohlášení vlastníků jednotek v jednotlivých č.p. 968, 969 a 970 v Novém Strašecí. 
 
II.                 u k l á d á
starostovi města podepsat pověření
 
k bodu 7 ) Různé
 
a ) Přemístění Městské knihovny
 
 
U s n e s e n í č. 243
 
I. d o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
 
Zastupitelstvo město
 
m ě n í
zřizovací listinu Městské knihovny Nové Strašecí tak, že sídlem organizační složky je Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí
Rada města dále
 
II.                 u k l á d á
a) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic zajistit technické řešení přemístění městské knihovny
b) vedoucí městské knihovny zajistit organizačně přemístění městské knihovny
 
b ) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í č. 244
 
I.                    s o u h l a s í
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na pozvánky, plakát k výstavě, panel v expozici za účelem propagace expozice „Keltové na Rakovnicku“. Podoba znaku města bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu určitou, a to pouze k popsanému účelu.. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
 
II.                 u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu a zajistit dodání podoby znaku
 
 
 
 
 
c ) Podnájem
 
U s n e s e n í č. 245
 
I.                    s o u h l a s í
s tím, že nájemkyně xxxxxxxxxxxxxsmí pronajaté nebytové prostory v domě č.p. 414 přenechat částečně do podnájmu xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxza účelem poskytování služeb spojených s manikúrou.
 
II.                 u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
d ) Odstoupení člena komise rady města
 
U s n e s e n í č. 246
 
b e r e   n a   v ě d o m í 
odstoupení xxxxxxxxxxxxxxxx pozice člena komise rady města pro informace a komunikaci, které bylo doručeno písemně na MěÚ dne 9.11.2007
 
e) Rezignace člena zastupitelstva a rady města
 
U s n e s e n í č. 247
 
b e r e n a v ě d o m í
rezignacixxxxxxxxxxxxxxna mandát zastupitele města, která byla doručena písemně starostovi města dne 8. 11. 2007.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. PhDr.              Miroslav Roček v.r.
      místostarosta města                                       starosta města
 
 
Datum vložení: 16. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto