Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 1. rady města z 10.11.2006

.

Usnesení z 1. zasedání rady města, konaného dne 10.11. 2006
 
 
 
K bodu 2. Žádost o prodloužení pronájmu sociálního bytu Husova čp. 752
 
U s n e s e n í   č. 1
 
I. s o u h l a s í
 
s přidělením sociálního bytu v ulici Husova čp. 752 Šárce Danajové na dobu určitou do 
30. 6. 2007.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatelku o souhlasném stanovisku rady města do 
2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 3. Programové prohlášení rady města
 
U s n e s e n í   č. 2
 
I. p o v ě ř u j e
 
PhDr.Miroslava Ročka jednáním se zástupci jednotlivých volebních stran o předložení koncepčních návrhů včetně zajištění jejich realizace pro návrh programového prohlášení rady města.
II. u k l á d á
 
PhDr. Miroslavu Ročkovi předložit na příštím zasedání rady města návrh programového prohlášení rady města.
 
K bodu 4. Výbory a komise zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 3
 
I. v y z ý v á
 
tímto členy zastupitelstva města k předložení návrhů na obsazení členů kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva města a návrhů na zřízení a obsazení komisí zastupitelstva města (např. sportovní, kulturní, školské, životního prostředí, veřejného pořádku aj.) starostovi města nejpozději do 7. 12. 2006 tak, aby bylo možné jednotlivé návrhy zpracovat a předložit na jednání zastupitelstva města.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit na jednání rady města dne 8.12.2006 zpracované návrhy na obsazení členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města a návrhy na zřízení
a obsazení komisí zastupitelstva města.
 
 
K bodu 5. Různé
 
l. zasedání zastupitelstva města
U s n e s e n í   č. 4
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
datum konání 1. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí 21. 12. 2006 s tím, že program zasedání bude upřesněn na následujících zasedáních rady města.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.      
      místostarosta města                         starosta města
 
Datum vložení: 15. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2006 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto