Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 11. rady města dne 13.4.2007

.

Usnesení z 11. zasedání rady města, konaného dne 13.4.2007
 
  
 
K bodu 2. Zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í   č. 97
 
s c h v a l u j e
 
program 3. zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne
3. 5. 2007 ve Slavnostním sále MěÚ od 18.00 hod.
 
Program:
 
1.   Zahájení
2.      Kontrola usnesení
3.      Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006
4.      Rozpočtová opatření IV./2007
5.   Žádost o odkoupení pozemků z vlastnictví města parc. č. 1747/7, 1746/1 a 1746/3
6.   Převod pozemku z vlastnictví města (PK) č. 194/1
7.   Prodej pozemků z vlastnictví města parc. č. 181/3
8.   Prodej částí pozemků z vlastnictví města parc. č. 1077/1, 1077/2 a 1077/3
9.   Investiční záměry na rok 2007
10 Různé
11. Diskuse
12. Závěr
 
 
K bodu 3. Veřejnoprávní smlouva s obcí Rynholec na výkon Městské policie
 
U s n e s e n í č. 98
 
I. r u š í
 
své usnesení č. 90 ze dne 30.3.2007
 
II. s c h v a l u j e
 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Rynholec, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývajícím ze zákona o obecní policii i na území obce Rynholec a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Rynholec místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Rynholec poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2008. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
III. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu, zajistit její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje
 
K bodu 4) Veřejná zakázka „Revitalizace Strašeckého potoka“
 
U s n e s e n í    č. 99
 
I.   r o z h o d u j e
             
-    o přidělení podlimitní veřejné zakázky na služby na „Revitalizaci Strašeckého potoka“                   společnosti Klika a Dvořák s.r.o., IČ 25145959 se sídlem Kladno, Petra Bezruče 1490 zastoupené Ing. Františkem Klikou za cenu 7 387 174,-Kč + DPH
 
 
 
II. u k l á d á
 
-         starostovi města podepsat se společností Klika a Dvořák s.r.o. smlouvu o dílo na „Revitalizaci Strašeckého potoka“.
 
K bodu 5) Zpráva o závěrečném účtu za rok 2006
 
U s n e s e n í   č. 100
 
I. b e r e    n a    v ě d o m í
 
zprávu o závěrečném účtu za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006.
 
II.   d o p o r u č u j e 
 
zastupitelstvu města, aby ve smyslu ustanovení § 17, odst. 7 , písm. a), zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přijalo toto usnesení:
 
„Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2006, a to bez výhrad“.
 
 K bodu 6. Různé
 
a) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
 
U s n e s e n í č. 101
 
I.   s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k ošetření existence výpustného zařízení a bezpečnostního přepadu z rybníka Nový I. na částech pozemků parc.č. 1984/2 a 2002/3 dle
 
 
předloženého návrhu  
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou dohodu.
 
b) Pronájem nebytových prostor v čp. 414
 
U s n e s e n í   č. 102
 
I.   s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor – místností č. 008, a 009 o výměře celkem 33 m2 v suterénu budovy polikliniky čp. 414 v Novém Strašecí   paní L. Horáčkové  
( IČ 616 380 48 ) k provozování kosmetických služeb za cenu 550,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 
II.   u k l á d á
 
a)      starostovi příslušnou smlouvu podepsat
b)      tajemníkovi informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
c)­ Grant 2007 „ Akademie volné času 4.ročník“
 
U s n e s e n í   č. 103
 
I.   n e s o u h l a s í
 
s dalším navýšení již přidělených prostředků z grantů města na projekty „Cesta ke zdraví 3“ a „Akademie volného času 4. ročník“.
 
II. d o p o r u č u j e
 
zahrnout projekt „Cesta ke zdraví 3“ do rozpočtu Městských kulturních zařízení jako pravidelný roční výdaj bez další žádosti o přidělení grantu
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatelku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
d)Finální terénní úprava – Žižkovo náměstí
 
U s n e s e n í    č. 104
 
I.   b e r e    n a    v ě d o m í
 
žádost obyvatel Žižkova náměstí o provedení finální úpravy komunikace a chodníků.
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěˇÚ ve spolupráci s OI vypracovat finanční kalkulaci této investiční akce,
b) starostovi města předložit zastupitelstvu města k projednání investiční záměr dle tohoto usnesení.
 
e) Výkon funkce jediného společníka obchodní společnosti – Technické služby Nové Strašecí s.r.o.
 
U s n e s e n í č. 105
 
I.   b e r e    n a v ě d o m í 
 
výroční zprávu společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o. k datu 31. 12. 2006
 
II.. s c h v a l u j e
 
účetní závěrku společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2006
 
III. u k l á d á
 
starostovi a místostarostovi podepsat zápis z jednání valné hromady společnosti Technické
služby Nové Strašecí s.r.o. dle tohoto usnesení.
 
f) Finanční pomoc Základní umělecké škole
 
U s n e s e n í č. 106
 
I.   s o u h l a s í
 
s poskytnutím finanční výpomoci Základní umělecké škole v Novém Strašecí ve výši 10.000,- Kč na účast školy na Festivalu ZUŠ v Poděbradech
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
g) Žádost o změnu v čerpání grantu města
 
U s n e s e n í   č. 107
 
I. n e s o u h l a s í
 
se změnou termínu poskytnutí grantu města před 1.6.2007 ve výši 10.000,- Kč pro spolek NoStraDivadlo
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
 
 
 
h) Uzavření diagonály na Komenského nám.
 
U s n e s e n í č. 108
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením „diagonály“ na Komenského náměstí v Novém Strašecí pro dopravu dne 20.4.2007 v době od 08.00 do 12.00 hod. pro jednu z akcí v rámci Dne země 2007.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města zajistit uzavření „diagonály“ ve spolupráci s Městskou policií
 
ch) Vyznamenání města
 
U s n e s e n í č. 109
 
I.   v y z ý v á
 
zastupitele města, instituce, zájmové organizace, spolky a občany města k  předložení návrhů na udělení vyznamenání města v souladu s ustanovením obecně závazné vyhlášky města      č. 1/2004. Návrh by měl obsahovat jméno navrhovaného k ocenění, stručné zdůvodnění a případně i návrh konkrétního druhu (třídy) vyznamenání. Návrhy lze předložit nejpozději do 30.6.2007.
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ evidovat přijaté návrhy na vyznamenání a po ověření faktických údajů je průběžně předkládat na jednání rady města
 
i) Vedoucí Městských kulturních zařízení
 
U s n e s e n í č. 110
 
j m e n u j e
 
Ivetu Duškovou, bytem Nové Strašecí, vedoucí organizační složky Městská kulturní zařízení Nové Strašecí dnem 13.4.2007
 
.j) Organizačně technická opatření v MSZ
 
U s n e s e n í č. 111
 
I. s o u h l a s í
 
s přechodem technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení (MSZ) od 1.7.2007 na Technické služby města Nové Strašecí (TS).
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města ve spolupráci s řediteli MSZ a TS zajistit přechod některých činností dle tohoto usnesení z MSZ na TS.
 
k) Rozpočtová opatření IV./2007
 
U s n e s e n í   č. 112
 
I.   b e r e    v ě d o m í
 
rozpočtová opatření za období IV./2007
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období IV./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
l) Zastupování města před soudem
 
U s n e s e n í č. 113
 
I.   p o v ě ř u j e
 
tajemníka MěÚ JUDr.Jiřího Tláskala, bytem Nové Strašecí, Vrchlického 871, aby město Nové Strašecí zastupoval a jednal jeho jménem před všemi soudy ve věci soudního sporu s Milenou Vaňkovou o určení neplatnosti výpovědi nájmu bytu.
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat písemné vyhotovení pověření.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
          místostarosta města                                starosta města
Datum vložení: 18. 4. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto