Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 13. rady města dne 25.5.2007

.

Usnesení z 13. zasedání rady města, konaného dne 25.5.2007
 
 
K bodu 2) Vymáhání pohledávek – smlouva o právních službách
 
U s n e s e n í č. 123
 
I.   s o u h l a s í
 
a)      s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb (vymáhání pohledávek soudní cestou)  s advokátní kanceláří JUDr.Ing.Daniel Srnec a Mgr.Jindřich Hájek, Na Poříčí 1071, Praha 1, text smlouvy je přílohou tohoto usnesení,
b)      zplnomocněním JUDr.Ing.Daniela Srnce a Mgr.Jindřicha Hájka k zastupování města při soudním vymáhání pohledávek města, vzor textu plné moci je přílohou k tomuto usnesení
II.   u k l á d á
 
starostovi podepsat příslušnou smlouvu a následné plné moci.
 
K bodu 3) Finanční příspěvek města na stálou expozici „ Keltové na Rakovnicku umístěné      v Městském muzeu Nové Strašecí
 
U s n e s e n í   č. 124
 
 I. s c h v a l u j e
 
finanční příspěvek na expozici „ Keltové na Rakovnicku ” umístěné v Městském muzeu Nové Strašecí ve výši 35 000,-- Kč po předložení detailního rozboru nákladů a s tím, že součástí expozice bude i údaj o podílu města na financování projektu.
 
II. u k l á d á
 
a)      starostovi města podepsat darovací smlouvu s Muzejním spolkem Královského města Rakovníka a okresu Rakovnického,
b)      tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
K bodu 4) Přijetí daru
 
U s n e s e n í   č. 125
 
I. s o u h l a s í
 
s přijetím daru ve výši 187 190,-Kč ve formě výměny oken v části objektu č.p.414        tzv. „Šroubkově vile“ od PharmDr. Jarmily Chytré, IČ 45813132 se sídlem Komenského nám. 109, Nové Strašecí
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou darovací smlouvu podepsat.
 
 
K bodu 5. Různé
 
 
a) Výjimky v počtu dětí ve třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08
 
U s n e s e n í   č. 126
 
I.   s c h v a l u j e
 
výjimky počtu dětí v jednotlivých třídách v MŠ U lesíka na školní rok 2007/08 o 3 děti (celkové zvýšení o 9 dětí)
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět ředitele ZŠ a MŠ J.A.K.o stanovisku rady města do                  2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
b) Základní umělecká škola
 
U s n e s e n í č. 127
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
informace zástupkyně ředitelky ZUŠ o hygienických a bezpečnostních prověrkách a o závadách v budově školy.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit na příštím jednání rady města návrh na řešení a současně věc projednat se zástupkyní ředitelky ZUŠ.
 
 
c) Pronájem plochy k umístění reklamního nápisu
 
U s n e s e n í č. 128
 
I.   s o u h l a s í
 
s ukončením nájmu plochy na domě č.p. 57 v Palackého ulici v Novém Strašecí dohodou dnem 31.12.2006 společnosti Ljubava Plus s.r.o..
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou dohodu.
 
 
 
 
d) Cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť
 
U s n e s e n í   č 129
 
I. s o u h l a s í
 
se zorganizováním tzv. „Novostrašecké prémie“ v rámci XXI. ročníku amatérského cyklistického závodu Karlovy Vary - Unhošť dne 3.6.2007 a s udělením ceny „Keltská hlava“ vítězi této prémie
 
II. u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem MSZ a ředitelem TS organizačně              a technicky zajistit Novostrašeckou prémii cyklistického závodu.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.            Jakub Kleindienst v. r.       
          místostarosta města                              starosta města
Datum vložení: 30. 5. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto