Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 15. rady města dne 22.6.2007

.

Usnesení z 15. zasedání rady města, konaného dne 22.6.2007
 
  
 
K bodu 2) Rozpočtová opatření V.-VI./2007
 
U s n e s e n í   č. 142
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření zpracovaná za období květen, červen 2007,
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období V.-VI./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
 
K bodu 3) Koupě pozemku PK 815/2
 
U s n e s e n í   č. 143
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
U s n e s e n í    č. 
Zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s koupí pozemku PK 815/2 o výměře 1011 m2  v  k.ú. Nové Strašecí   do majetku města (převodce  Ing. Vladimír Brejcha, MUDr. Marie Brejchová, Marianna Šantorová ) za cenu celkem 9.900,- Kč s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady a platby spojené s převodem vlastnictví.
II. u k l á d á
 
starostovi kupní smlouvu podepsat.
 
Rada města dále
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat spoluvlastníky pozemku o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 4) Směna pozemků mezi městem a společností INTERMET, s r o.
 
U s n e s e n í   č. 144
 
I     s o u h l a s í  
 
se záměrem  vzájemného darování pozemků mezi městem a společností Intermet, a to části pozemku parc.č. 1104/86 o výměře cca 2200 m2 z majetku města a pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) p.č. 816 a 944 o celkové výměře 37351 m2  do vlastnictví města, vše v k.ú. Nové Strašecí,   bez dalších vzájemných finančních nároků s tím, že   městu vznikne povinnost vyplývající ze smlouvy o bezúplatném nabytí pozemku parc.č. 1104/86 zaplatit PF ČR cenu pozemku, který nebyl použit na veřejně-prospěšnou stavbu ve výši cca 40.000,- Kč ( cena bude upřesněna znaleckým posudkem ).  
 
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zveřejnit záměr prodeje   shora uvedeného pozemku a jeho podmínek ve smyslu § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce.
 
 
K bodu 5) Darování vodovodu a kanalizace 
 
U s n e s e n í   č. 145
 
I.   d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení.
 
U s n e s e n í    č. 
Zastupitelstvo města
 
 I.   s o u h l a s í
 
s  přijetím daru vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu dle kolaudačního rozhodnutí č.j. 404/98/332 ze dne 30.3.1998 od společnosti Intermet s.r.o., IČ 49826115 s tím, že město Nové Strašecí umožní připojení pozemků p.č.1104/87 a 1104/88 na vodovodní a kanalizační řad po jeho vybudování v Průmyslové ulici a umožní napojení těchto řadů na darované inženýrské sítě.  
 
Rada města dále
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů      od ověření zápisu.
 
 
K bodu 6) Veřejná zakázka „Výměna oken ve školních budovách č.p. 209 a 213“
 
U s n e s e n í    č. 146
 
I.   s o u h l a s í
 
s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken ve školních budovách č.p. 209 a 213“ společnosti DECRO Bzenec, spol. s .r.o. , IČ 63476142 se sídlem Bzenec, U Bzinku 1427 zastoupené Františkem Kyjovským za cenu 502 449,-Kč.
 
II. u k l á d á
 
 starostovi města podepsat se společností DECRO Bzenec, spol. s .r.o. smlouvu o dílo.
 
 
 
K bodu 7) Dotace na výstavbu volejbalového hřiště
 
U s n e s e n í   č. 147
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč na výstavbu volejbalového hřiště u haly BIOS 
 
II. u k l á d á
    
a)      starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace
b)      tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města
 
 
K bodu 8) Soudní vymáhání pohledávek
 
U s n e s e n í   č. 148
 
s o u h l a s í
 
s podáním žalob o zaplacení pohledávek proti Jaroslavu Filípkovi, Jiřímu Soukupovi, Ludovítu Schneiderovi, Petře Dekastelové, Daně Dukajové, Mileně Hortváthové, Michaele Krajové a Ludvíku Mackovi.
 
 
K bodu 9) Ubytování v Tovární 402
 
U s n e s e n í   č. 149
 
I.   s o u h l a s í
 
s prodloužením ubytování v domě č.p. 402, Tovární ulice o ½ roku Aleně Wurmové, Lence Bernátové, Jaroslavu Filípkovi a Růženě Lukášové.
 
II.   n e s o u h l a s í
 
s dalším ubytováním v domě č.p. 402, Tovární ulice Jiřího Soukupa, Marie Langhamerové a Radka Acse
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku rady města.
 
 
K bodu 10. Různé
 
a) Přechod Domova seniorů (dříve Domova důchodců) v Novém Strašecí na město
 
U s n e s e n í č.150
 
 u k l á d á
 
starostovi města požádat Krajský úřad Středočeského kraje v Praze o předložení podmínek, které by umožnily převod Domova seniorů v Novém Strašecí z kraje na město.
 
 
b) Pověření
 
U s n e s e n í č. 151
 
p o v ě ř u j e
 
vedoucí Městských kulturních zařízení, paní Ivetu Duškovou, aby jménem města podepisovala smlouvy s Ochranným svazem autorským v souvislosti s hudebními a obdobnými produkcemi pořádanými městem.
 
 
c) Racionalizace a optimalizace MěÚ
 
U s n e s e n í č. 152
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ předložit na příštím jednání rady města nový návrh systemizace pracovních míst zaměstnanců města zařazených do městského úřadu s důrazem na racionalizaci a optimalizaci a úsporu mzdových prostředků, která bude použita ve prospěch investic města.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r                          Jakub Kleindienst v. r.       
          místostarosta města                                             starosta města
Datum vložení: 26. 6. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto