Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 18. rady města dne 17.8.2007

.

 
Usnesení z 18. zasedání rady města konané dne 17.8.2007
 
 
K bodu 3) Ústavní stížnost – připojení
 
U s n e s e n í č. 164
 
I.   s o u h l a s í
 
a)      s podáním ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo
      územního samosprávného celku na samosprávu, v souvislosti se stanovením a výplatou    
      příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti, čímž se 
      město Nové Strašecí připojuje k této ústavní stížnosti podané již 86 městy a obcemi ČR.
 
b)      s udělením plné moci JUDr.Marinu Kopeckému, advokátovi, revoluční 24, Praha 1 
      k zastupování ve věci podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu 
      porušujícímu zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu,
      v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní
      správy v přenesené působnosti. Text plné moci je v příloze tohoto usnesení.
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc
 
 
 
 
K bodu 4) Dotace na I. etapu rekonstrukce lipové aleje v Nádražní ulici
 
U s n e s e n í   č. 165
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ve výši 124.000,- Kč na I. etapu rekonstrukce lipové aleje v Nádražní ulici 
 
II. u k l á d á
    
a) starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o poskytnutí dotace.
b) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem financí MěÚ připravit přijetí dotace do rozpočtu města.
 
 
K bodu 6) Pronájem rozhledny
 
U s n e s e n í č. 166
I.   s o u h l a s í
 
s pronájmem vyhlídkové části stožáru EXCON na Mackově hoře, (t.j. točité schodiště pro výstup a sestup veřejnosti s vlastní vyhlídkovou plošinou) od společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 2, IČ: 601 93 336, za účelem provozování jako rozhledny pro veřejnost za nájemné ve výši 100,- (150,-)Kč/rok s účinností od 1.9.2007. Nájemní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
 
II.   u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat příslušnou nájemní smlouvu
b) tajemníkovi MěÚ a vedoucí MKZ zajistit smluvně obsluhu rozhledny. 
 
 
K bodu 7. Různé
 
a) BUBUFEST
 
U s n e s e n í č. 167
 
I.  s o u h l a s í
 
a) s uspořádáním koncertu Bohemia Big Bandu na Komenského náměstí a s uzavřením diagonály v době od 12.00   do 15.00 hod. v neděli 26.8.2007
b) s tím, aby Technické služby města Nové Strašecí   provedly úklid prostranství po ukončení koncertů BUBUFESTU na Komenského náměstí a na Mackově hoře na náklady města
c) s uspořádáním hokejbalové exhibice ve sportovním areálu Na Kocourku v době od 14.00 do 16.00 26.8.2007
 
II.   u k l á d á
 
a)      starostovi města zabezpečit prostřednictvím Městské policie uzavření diagonály na 
Komenského náměstí dle tohoto usnesení.
b)      tajemníkovi MěÚ písemně informovat Bubakov.net o rozhodnutí rady města do 2
pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
b) Vyznamenání a ocenění města 2007
 
U s n e s e n í č. 168
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
návrhy na udělení vyznamenání a ocenění předložené starostou města Jakubu Kleindienstovi a Jiřího Drvoty za kolektiv občanů Mgr.Jiřímu Boučkovi. 
 
II.  u d ě l u j e
 
vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. třídy Jakubu Kleindienstovi za zásluhy o rozvoj města
III.   u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ organizačně zabezpečit předání vyznamenání dne 28.9.2007
b) starostovi města vyznamenání předat
 
 
c) Souhlas s užitím znaku města
 
 
U s n e s e n í č. 169 
 
I.   s o u h l a s í
 
v souladu s ust. čl. 10 OZV č. 1/2004 o městských symbolech s užitím znaku města na přední straně dresů mužstva „A“ hokejbalového klubu TJ Sokol Nové Strašecí. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu a současně žadateli poskytnout podobu znaku provýrobu dresů.
 
 
d) Finanční odměna ředitelů příspěvkových organizací
 
U s n e s e n í   č. 170
 
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu za druhé pololetí roku 2007 Mgr. Stanislavu Hajnému a Štefanu Podhorcovi dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
 
 
e) Žádost oddílu kopané
 
U s n e s e n í č. 171
 
u k l á d á
 
a) předsedovi sportovní komise rady města, aby se komise zabývala oznámením vážné ekonomické situace oddílu kopané a předložila radě města nejpozději do 31.8.2007 své stanovisko s případným návrhem na řešení
 
b) tajemníkovi MěÚ předložit předsedovi sportovní komise RM veškeré dostupné materiály o hospodaření a rozpočtu oddílu kopané
 
 
f) Vytvoření podnikatelského podpůrného fondu
 
U s n e s e n í č. 172
 
u k l á d á
 
místostarostovi města projednat s místními podnikateli možnost vytvoření podůrného fondu, ze kterého by bylo možné poskytovat dotace na různé veřejně prospěšné akce a projekty ve městě.
b) místostarostovi města zahájit jednání s podnikateli
 
 
g) Buckův triatlon
 
U s n e s e n í č. 173
 
s o u h l a s í
 
s poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč pro ceny vítězů závodu Buckův triatlon 2007 z grantů města, položka 6409 lyžařskému oddílu TJ Sokol Nové Strašecí
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                     PhDr. Roček Miroslav v.r.
      místostarosta města                                          starosta města
 
Datum vložení: 30. 8. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto