Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 19. rady města dne 31.8.2007

.

Usnesení z 19. zasedání rady města, konaného dne 31.8.2007
 
  
 
K bodu 2) Lampa veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2281/1
 
U s n e s e n í č. 174
 
I.   n e s o u h l a s í
 
s pronajmutím 1m2 plochy pozemku parc.č. 2281/1 v k.ú. Nové Strašecí od spolumajitelů Miloslava a Jiřiny Kinkalových za účelem umístění lampy veřejného osvětlení
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene včetně vypracování geometrického plánu zakreslení jeho rozsahu a zřízení věcného břemene strpění lampy veřejného osvětlení navrhnout spolumajitelům pozemku.
 
 
K bodu 3) Prodej pozemků z vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 175
 
I. b e r e    n a   v ě d o m í
žádost 
a)   -    pana Luďka Šírka , bytem Nové Strašecí, Husova ul. 674 
-         paní Evy Koulové , bytem Nové Strašecí, Husova 674,
-         paní Růženy Novotné, Nové Strašecí, Máchova 919,
-         manželů Soni a Václava Horáčkových, Nové Strašecí, Křivoklátská 884
o odprodej částí pozemku PK 269/1 (4 x cca 170 m2) k rozšíření výměry zahrad parc.č. 269/30-33
b)    -    manželů Jany a Václava Koulových, Nové Strašecí, Čs. armády 171 
o odprodej části pozemku PK 269/1 (cca 170 m2) a parc.č. 269/49 v k.ú. Nové Strašecí k zahrádkářskému využití. 
  
II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ :
-         zveřejnit záměr prodeje   shora uvedených částí pozemku PK 269/1 a parc.č. 269/49 včetně jeho podmínek ve smyslu usnesení ZM č. 86/2004 podle § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. na úřední desce
-         písemně vyrozumět   žadatele o stanovisku RM   do 2 pracovních dnů po ověření zápisu z jednání RM
-         předložit návrh prodeje pozemků ke schválení zastupitelstvu města v nejbližším
termínu
 
 
K bodu 4) Změna nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 176
 
I.   s o u h l a s í
 
s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy č. 1286/99-201, jejímž předmětem je nájem částí pozemků parc.č. 1704/1 a 1707 v k.ú. Nové Strašecí o celkové výměře 250 m2  z manželů Ćestmíra a Anny Ptákových, bytem Nové Strašecí, chata ev.č. 0189, Mackova hora na Annu Krejčovou, bytem Stochov, Dukelská 337.
 
II.   u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do            2 pracovních dnů od ověření zápisu
b)      starostovi města podepsat dohodu o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy
 
 
K bodu 5) Úprava nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í   č. 177
 
I.   s o u h l a s í
 
s dodatkem k NS č. 1217/2000-201 , kterým bude upraveno užívání pozemku parc.č. 314/6 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města dodatek k nájemní smlouvě podepsat.
 
 
K bodu 6) Žádost o přidělení bytu
 
U s n e s e n í   č. 178
 
I. s o u h l a s í 
 
s přidělením sociálního bytu v ulici Husova č.p.752 panu Jiřímu Vorlíčkovi na dobu určitou do 31.12.2007
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
K bodu 7) Návrh na revokaci usnesení
 
                    
U s n e s e n í   č. 179
 
I.   r u š í
 
usnesení č.427 z 3.6.2004 v plném znění
 
II. s o u h l a s í 
 
se záměrem společnosti Efekta-P.M.s.r.o., ČSA 176, 271 01 Nové Strašecí, na změnu užívání budovy jídelny (Hamiro) na RD o třech bytových jednotách po provedených stavebních úpravách, na které bude vydáno stavební povolení odborem výstavby a ŽP“
 
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 8) Změna jednacího řádu zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 180
 
I.   d o p o r u č u j e
 
aby zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
 
Zastupitelstvo města
I.   s o u h l a s í
 
se změnou ustanovení jednacího řádu zastupitelstva města spočívající v úpravě čl. 7 a14 tak, že:
a) v čl. 7 odst. 7) se v poslední větě vypouští slova účastník zasedání  a nahrazují se slovy člen zastupitelstva
b)v čl. 14  odstavec 3) se vypouští první slovo Zápisy a nahrazuje se slovy Usnesení
c) v čl. 14  odstavec 6) se vypouští   první slova Upravené zápisy a nahrazují se slovem Usnesení 
d) v čl. 14 odstavec 7) se vypouští první slovo Výtahy a nahrazuje se slovem Výpisy
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města zajistit redakci a vydání aktuálního znění jednacího řádu zastupitelstva města
 
Rada města dále
 
II. u k l á d á
 
starostovi města předložit tento bod jednání na nejbližším jednání zastupitelstva města
 
 
K bodu 9) Změna jednacího řádu rady města
 
U s n e s e n í č. 181
 
I.   s o u h l a s í
 
se změnou ustanovení jednacího řádu rady města spočívající v úpravě čl. 7, tak že:
 
a) v odstavci 3) se vypouští slovo zápisy a nahrazuje se slovem usnesení
b) v odstavci 6 se vypouští slovo výtah a nahrazuje se slovem výpis
 
II.   u k l á d á
 
starostovi města zajistit redakci a vydání aktuálního znění jednacího řádu rady města.
 
 
K bodu 10) Strategický plán rozvoje města
 
U s n e s e n í č. 182
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
doporučení komise pro rozvoj města ohledně bezodkladného zahájení prací na strategickém plánu rozvoje města na období 2007 – 2015 z jejího jednání dne 28.8.2007.
 
II.   u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ připravit do příštího jednání rady města návrh zadání na výběrové řízení na zakázku zpracování strategického plánu rozvoje města.
 
K bodu11) Rozšíření počtu členů komise RM pro rozvoj města
 
U s n e s e n í č. 183
 
j m e n u j e
 
dalším členem komise rady města pro rozvoj města pana Martina Nováka, vrchního strážníka Městské policie Nové Strašecí.
 
 
K bodu 12) Zahraniční partnerství
 
U s n e s e n í č. 184
 
I.   s o u h l a s í
 
s oslovením těchto evropských měst za účelem nabídky partnerství: Landridod Wells (Velká Británie,-Wells), San Vicente de la Barquera (Španělsko – Cantábria), Wörrstadt (SRN – Porýní Vestfálsko), Arny-leDuc (Francie – Burgundsko) a Sereď (Slovensko).
 
II.   u k l á d á
 
a) starostovi města podepsat oslovovací dopisy v příslušných jazykových překladech. Text   dopisu je obsažen v příloze tohoto usnesení
b) tajemníkovi MěÚ zajistit odeslání dopisů včetně propagačních materiálů města .
 
K bodu 13. Různé
 
a)      Informace předsedy Komise rady města pro sport a tělovýchovu, Petra Olivy
 
U s n e s e n í č. 185
 
I.                    u k l á d á
 
starostovi města pozvat na příští jednání předsedu a ekonoma oddílu kopané
 TJ Sokol Nové Strašecí.
 
b) Návrh na vyznamenání města
 
U s n e s e n í č. 186
 
b e r e n a v ě d o m í
 
návrh Petra Kotyka na udělení vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. I. třídy“ senátoru Miloslavu Pelcovi 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.                  PhDr. Miroslav Roček v.r.      
          místostarosta města                                      starosta města
Datum vložení: 4. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto