Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 2. rady města z 24.11.2006

.

Usnesení z 2. zasedání rady města, konaného dne 24.11. 2006
 
 
 
K bodu 2. Kontrola usnesení z 93.– 94. a 1. zasedání rady města
 
 
Usnesení č. 2 – trvá
Programové prohlášení rady města
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh programové prohlášení Rady města Nové Strašecí na období 2006–2010.
 
II. u k l á d á
 
radnímu města PhDr. Miroslavu Ročkovi předložit na jednání rady města dne 8. 12. 2006 definitivní znění programového prohlášení rady města.
 
K bodu 3. Komise rady města pro přípravu rozpočtu na rok 2007
 
U s n e s e n í   č. 5
 
j m e n u j e
 
komisi rady města pro přípravu rozpočtu na rok 2007 v tomto složení:
Ing. Miroslav Špička – předseda komise
Ing. Vladimír Sochor – člen komise
Mgr. Stanislav Hajný – člen komise
Štefan Podhorec – člen komise
Václav Horáček – člen komise
            Hlavními úkoly komise jsou: kontrola technického a odborného zpracování návrhu rozpočtu městským úřadem, posouzení jednotlivých položek, návrh na jejich případné změny a doplnění a návrh na předložení rozpočtu do dalšího schvalování formou písemné zprávy předložené radě města nejpozději do 8. 11. 2006.
 
 
K bodu 4. Operační plán zimní údržby
 
U s n e s e n í   č. 6
 
s o u h l a s í
 
se změnami v operačním plánu zimní údržby místních komunikací dle přiloženého operačního plánu.
 
 
 
 
 
K bodu 5. Souhlas se sídlem společnosti
 
U s n e s e n í   č. 7
 
s o u h l a s í
 
s umístněním sídla společnosti Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. v domě
čp. 1166 v ulici Čsl. armády v Novém Strašecí, který je majetkem města.
 
 
K bodu 6. Prodloužení platnosti veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány
 
U s n e s e n í   č. 8
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením platnosti veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 2. 8. 2005 s obcí Lány
o působnosti Městské policie Nové Strašecí v územním obvodu obce Lány do 31. 12. 2007 (2008) formou uzavření dodatku k této smlouvě.
II. u k l á d á
starostovi města:
a) podepsat dodatek k veřejnoprávní smlouvě
b) zajistit jeho schvalovací proces příslušným krajským úřadem
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
a) starostovi města vyrozumět o stanovisku rady města starostu obce Lány
b) tajemníkovi MěÚ zabezpečit zákonné náležitosti zveřejnění veřejnoprávní smlouvy
 
 
K bodu 7. Vypovězení smluv na parkovací místa
 
U s n e s e n í   č. 9
 
I. s o u h l a s í
 
s ukončením všech nájemních smluv na vyhrazená parkovací stání v Novém Strašecí uzavřených ke dni 24. 11. 2006 formou výpovědi s tím, že nájemci mohou uzavřít nové nájemní smlouvy s Technickými službami města Nové Strašecí tak, aby oba nájemní vztahy na sebe navazovaly bez přerušení. Seznam smluv je obsažen v příloze k tomuto usnesení.
 
 
II. p o v ě ř u j e
 
vedoucího odboru investic MěÚ k podání výpovědí z nájemních smluv na vyhrazená parkovací stání.
 
 
K bodu 8. Výpověď z nájmu bytu – V. Liebezeit, Křivoklátská 969
 
U s n e s e n í   č. 10
 
I. n e v y h o v u j e
 
žádosti Václava Liebezeita o zrušení výpovědi z nájmu bytu v Křivoklátské ulici čp. 969, která byla žadateli doručena dne 13. 10. 2006 a trvá na ukončení nájemního vztahu.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o nesouhlasném stanovisku rady města
do 2 pracovních dnů od ověření zápisu.
 
 
K bodu 9. Ukončení užívání pozemku (zahrádky) části parc.č. 269/1 a jeho další pronájem k zahrádkářskému využití
 
U s n e s e n í   č. 11
 
I. s o u h l a s í
 
1) s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 197/2006/OI o užívání pozemku (zahrádky) na  
    části p.č. (PK) 269/1 – uživatel Oto Kubík dohodou k 31. 12. 2006
2) s pronájmem pozemku – části PK 269/1 o výměře 176 m2 k zahrádkářskému využití
    Vladimíru Šebkovi za cenu 2,50 Kč/m2/rok a podmínek shodných s podmínkami pronájmu
    sousedních pozemků na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů od ověření 
 zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic zajistit vyhotovení nájemní smlouvy 
2) starostovi města podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy a novou nájemní smlouvu
 
 
K bodu 10. Pronájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 12
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – kanceláře č. 209 o výměře 24,5 m2 v 2. NP objektu
čp. 1155 v Havlíčkově ulici Petře Kučerové, bytem Mšecké Žehrovice 109, IČ: 672 92 429,
k provozování kanceláře Českomoravské stavební spořitelny, a.s. za dohodnutou cenu
800,- Kč/m2/rok + úhradu nákladů za služby spojené s užíváním za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor v čp. 1155.   
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
 
K bodu 11. Různé
 
a) Pověření – J. Drvota
U s n e s e n í   č. 13
 
 r u š í
 
pověření Jiřího Drvoty k jednání s TJ Sokol o podmínkách převodu nemovitého majetku do vlastnictví města.
 
 
b) Pověření – Mgr. J. Bouček
U s n e s e n í   č. 14
 
 p o v ě ř u j e
 
Mgr. Jiřího Boučka, ředitele MSZ, aby jednal s TJ Sokol o podmínkách převodu majetku
TJ Sokol do vlastnictví města.
 
c) Zvýšení efektivnosti práce MěÚ
 
U s n e s e n í   č. 15
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s vedoucími odborů do příštího zasedání rady města předložit návrh na opatření ke zvýšení efektivnosti práce městského úřadu v oblasti samosprávy i přenesené působnosti po stránce personální, organizační a ekonomické.
 
 
d) Pověření k provádění svatebních obřadů
 
U s n e s e n í   č. 16
 
I. p o v ě ř u j e
 
        PhDr. Jaroslava Hlínu, CSc.
        Lenku Stránskou
        Ing. Miroslava Špičku
současné zastupitele města prováděním svatebních obřadů uzavíraných před Městským úřadem v Novém Strašecí
 
 
II. r u š í
 
pověření k provádění svatebních obřadů zastupiteli města Jiřímu Drvotovi.
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města                           starosta města
 
 
Datum vložení: 30. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 11. 2006 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto