Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 20. rady města ze dne 6.9.2007

.

Usnesení z 20. zasedání rady města, konaného dne 6.9.2007
 
K bodu 2) Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Stř. kraje – plná moc
 
U s n e s e n í   č. 187
 
I.   s o u h l a s í
 
a) se zněním a podáním žádosti o doplnění změny „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ dle předloženého návrhu
b) s udělením plné moci pro společnost PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.,Hrnčířská 56/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO : 25023829, DIČ : CZ25023829, zastoupená Ing.Petrem Plichtou – jednatelem společnosti a Šárkou Plichtovou – prokuristkou společnosti ve věci jednání s orgány státní správy k zajištění doplnění změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje o akci „Nové Strašecí – vodovod II.etapa“
 
II. u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc
 
K bodu 3) Výměna oken ve škole – čerpání dotace
 
U s n e s e n í č. 188
 
I.   s o u h l a s í
 
s udělením plné moci vedoucímu odboru financí MěÚ Václavu Horáčkovi a vedoucímu odboru investic MěÚ Ing.Petru Dubravskému k nakládání s účtem strukturálních fondů, vedených HVB Bank, Czech republik a.s., pobočka Praha – Dejvice na akci „Výměna oken ve školních budovách č.p. 209 a 213 v Novém Strašecí“
 
II.   u k l á d á
starostovi města podepsat příslušnou plnou moc.
 
K bodu 4) Různé
 
Členství v radě Svazku měst a obcí Rakovnicka
 
 
U s n e s e n í    č. 189
 
s o u h l a s í
 
s tím, aby starosta města PhDr. Miroslav Roček byl členem rady Svazku města a obcí Rakovnicka.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                       PhDr. Miroslav Roček v. r.
               místostarosta města                                      starosta města
Datum vložení: 10. 9. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto