Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 22. rady města ze dne 8.10.2007

.

Usnesení z 22. zasedání rady města, konaného dne 8. 10. 2007
 
 
 
k bodu 2 ) Program 5. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 204
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 5. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 18. 10. 2007 od 18:00 hod. ve slavnostním sále MěÚ.
 
Program:
1.      Zahájení
2.      Kontrola usnesení
3.      Rozpočtová opatření VII. – IX./2007
4.      Změna jednacího řádu zastupitelstva města
5.      Změna zakladatelské listiny Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.
6.      Prodej pozemku parc. č. 1327/6 z vlastnictví města
7.      Prodej pozemků (části PK 269/1) z vlastnictví města
8.      Prodej pozemků u čp. 781 – 786 v ulici Máchova
9.      Nabídka daru – budova čp. 957
10. Darování objektů areálu bývalé úpravny vody
11. Řešení ekonomické situace oddílu kopané
12. Podnět ke změně územního plánu města Nového Strašecí
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
 
 
 
k bodu 3 ) Přidělení uvolněného bytu v DPS
 
 
U s n e s e n í č. 205
 
I.                    p ř i d ě l u j e
 
 
uvolněný byt č. 13 v DPS čp. 1166 v Novém Strašecí MUDr. Libuši Bauerové, bytem MUDr. Jiroutka 1716, Kladno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2008 s tím, že v případě, že nájemce bude využívat pečovatelskou službu, bude mu nájemní vztah vždy automaticky prodloužen na ½ roku.
 
 
 
II.                 p ř i j í m á
 
finanční dar ve výši 10.000,- Kč od paní MUDr. Libuše Bauerové s tím, že tyto prostředky budou použity k opravám domu č.p. 1166 v Novém Strašecí
 
III.               u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou nájemní a darovací smlouvu
 
 
 
k bodu 4 ) Úprava nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í č. 206
 
I.                    s o u h l a s í
 
se snížením nájmu z nebytových prostor v domě č.p. 1155 v Havlíčkově ulici v Novém Strašecí Mgr. Jitce Slavíkové o 200,- Kč měsíčně v období měsíců 10. až 12. 2007 a s doplněním nájemní smlouvy o ujednání, že nájemce může provést se souhlasem pronajímatele technické zhodnocení stavby a že toto zhodnocení zahrne do svých odpisů.
 
II.                 u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ písemně informovat nájemce o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
b) starostovi města podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě
 
 
 
k bodu 5) Soudní vymáhání pohledávek
 
U s n e s e n í č. 207
 
s o u h l a s í
 
s podáním žalob o zaplacení pohledávek proti Michaele Krajové a Luďku Mackovi.
 
 
 
k bodu 6) Pronájem areálu „Hamiro“
 
U s n e s e n í   č. 208
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost a nabídku firmy Lenka Šusteková na provozování areálu „Hamiro“, s tím, že o změně uzavřených smluvních vztahů se v současné době neuvažuje
 
II. u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou    pracovních dnů od ověření zápisu
b)      tajemníkovi MěÚ připravit komplexní informace o stavu užívání areálu „ Hamira“
 
 
 
k bodu 7 ) Rozpočtová opatření VII. - IX./2007
 
 
u s n e s e n í   č.   209
 
 
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření zpracovaná za období červenec až září 2007;
 
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období VII.- IX./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
 
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ       VII. - IX./2007
 
I. PŘÍJMY
 
1. Dotace                                                                                                   v   tis. Kč
 
     KÚ - dotace na provoz - pečovatelská služba - pol. 4122                                           219
 
             - dotace na provoz - hasiči - pol. 4122                                                                10,957                                             
                                                      
 2. Vlastní příjmy
 
     Městská sportovní zařízení § 3412, pol. 2321 (přijetí peněžního daru na 
      rekonstrukci osvětlení hokejbalového stadionu Na Kocourku)                                   200                                          
 
      daň z příjmu právnických osob - pol. 1121                                                                 315
 
PŘÍJMY CELKEM   (navýšení příjmů )                                                   744,957
 
 
II. VÝDAJE
 
 1.Výdaje z dotací
 
     a)   - pečovatelská služba § 4351, pol. 5221 (neinvestiční transfer o.p.s.)                  219
 
           - hasiči                                                                                                                     10,957
             § 5512, pol. 5156 pohonné hmoty                                           5,492
                          pol. 5167 školení a vzdělávání                                   5,465     
                                                                                                              
 2. Běžné výdaje
 
         - městská sportovní zařízení § 3412, pol. 5171 údržba a opravy                             300
         
         - zastupitelstvo obce (zánik mandátu bývalého starosty)                                          181
              § 6112, pol.5023 zákonný nárok                                     134
                           pol.5031 sociální pojištění - odvod                                  35
                           pol.5032 zdravotní pojištění - odvod                               12
 
 
   3. Kapitálové výdaje
 
           - komunální služby a uzemní rozvoj § 3639, pol. 6130 pozemky                            34                                                                                  
              (nákup pozemku část parc.č. 61/2 od manželů Krobových - schváleno ZM)
 
 
Výdaje celkem (navýšení výdajů)                                                              744,957
 
 
 
 
8 ) Veřejná zakázka „Územní studie (generel) území stávající průmyslové zóny G – severozápad Nové Strašecí“
 
U s n e s e n í    č. 210
 
 
I.   r o z h o d u j e
 
- o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Územní studie (generel) území stávající průmyslové zóny G – severozápad Nové Strašecí“ fyzické osobě DOC.ING.ARCH.Ivan Horký,DRSc. - ARCHIS, IČ 12628379 se sídlem Praha 6, Matějská 34, zastoupené DOC.ING.ARCH.Ivanem Horkým,DRSc. za cenu 411 145,-Kč
 
II. u k l á d á
 
- starostovi města podepsat s fyzickou osobou DOC.ING.ARCH.Ivan Horký,DRSc. - ARCHIS   smlouvu o dílo
 
 
 
k bodu 9 ) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
 
 
U s n e s e n í č. 211
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
 
u s n e s e n í č…….
zastupitelstvo města
 
 
I. n e s o u h l a s í
 
s prodejem pozemku parc.č. 263/1 v k.ú. Nové Strašecí z majetku města pro jeho zatíženost věcnými břemeny.
Rada města dále
 
 
II.                 d o p o r u č u j e
řešit situaci pronájmem pozemku parc.č. 263/1 žadateli panu Jiřímu Vostárkovi s  tím, že 
a)      pozemek nebude oplocen
b)      horní část pozemku bude upravena jako přístup k sousednímu pozemku parc.č. 263/10 podle projektové dokumentace 
c)      uživatel zajistí   klid, ozelenění a následnou   údržbu pozemku zbylé části pozemku
d)      pozemek ( v celé výměře ) bude pronajat za cenu 2,50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
 
 
III.               u k l á d á
tajemníkovi MěÚ
-         informovat žadatele o stanovisku RM
zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.č. 263/1 a jeho podmínek na úřední desce
 
 
 
k bodu 10 ) Darování objektů areálu bývalé úpravny vody
 
U s n e s e n í   č. 212
 
I. b e r e n a v ě d o m í
 
informaci o současném stavu areálu bývalé úpravny vody
 
II. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh usnesení tohoto znění
 
usnesení č. …..
 
zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
přijetí daru - objektů bývalé úpravny vody v Novém Strašecí s výjimkou akumulační nádrže se vstupním objektem nacházející se na pozemcích 255/5 a 255/6 od společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
 
 
k bodu 11 ) Plán inventarizace
 
U s n e s e n í č. 213  
 
            I.         s c h v a l u j e
             
a)         plán časového postupu prací při provádění řádné inventarizace
hospodářských prostředků města v Novém Strašecí a jím
zřízených organizací a organizačních složek.
 
b)            hlavní inventarizační komisi ve složení:
Předseda komise : JUDr. Jiří Tláskal – tajemník MěÚ
Tajemník komise: Václav Horáček – vedoucí finančního odboru
Členové komise:   Jitka Hančáková
                       Daniela Kučerová
                Jitka Sochorová
 
 
 
II . u k l á d á
 
a)      tajemníkovi MěÚ, ředitelům organizací zřízených městem a vedoucím
organizačních složek:
       - ustanovit dílčí inv. komise (nejméně 2 členné) k provedení inventury.  
Termín: ihned
 
                  - při provádění vlastní inventarizace postupovat v souladu se
         zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
                         Termín: do doby ukončení invent. prací
 
- hlavní pozornost věnovat přebytečnému a neupotřebitelnému materiálu,    obecnímu majetku a zabezpečit s ním pak další dispozice.
 
                                                                       
b)      předsedovi hlavní inventarizační komise:
-     zajistit zřízeným organizacím a organizačním složkám metodickou pomoc
při provádění inventarizace hospodářských prostředků.
 
 
 
 
 
k bodu 12 ) Zajištění bezpečnosti na přechodu v Palackého ulici
 
                                               U s n e s e n í   č. 214
 
I.        s c h v a l u j e
 
a)      zajištění bezpečnosti na přechodu v Palackého ulici v době 11,45 – 13,45 hod. v průběhu školního roku proškolenou osobou.
b)      20.000,- Kč/rok odměnu + 1.000,- Kč na školení příslušných osob 
 
 
II.     u k l á d á
 
 místostarostovi města ve spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ J.A.Komenského zajistit výběr   proškolených osob
 
 
 
k bodu 13) Občanské záležitosti – vítání občánků
 
 
U s n e s e n í č. 215
 
I.                    s o u h l a s í
 
s poskytnutím poukázek v hodnotě 500,- Kč rodičům nových občánků na nákup kojeneckého zboží v některém z obchodů v Novém Strašecí, který má sortiment tohoto zboží a který uzavře s městem smlouvu o tomto způsobu nákupu. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
II.                 u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ nabídnout spolupráci těm obchodům v Novém Strašecí, které mají sortiment kojeneckého zboží
b) starostovi města podepsat příslušné smlouvy
 
 
 
k bodu 14 ) Žádost oddílu kopané o řešení ekonomické situace.
 
 
                                            U s n e s e n í    č. 216
 
I.      d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení:
 
                                         
U s n e s e n í   č.
       
                                         zastupitelstvo města
 
I.    s c h v a l u j e
 
a)      Jednorázovou účelovou dotaci na dopravu k soutěžním utkáním pro oddíl kopané               TJ Sokol Nové Strašecí pro podzimní část soutěžního ročníku 2007/2008                         ve výši 31.000,- Kč.
b)      Postup rady města k zajištění financování sportu dospělých ve městě.
 
II.u k l á d á
 
Starostovi a místostarostovi města předložit návrh financování sportu dospělých ve městě k projednání v zastupitelstvu města.
 
 
 
k bodu 15) Veřejnoprávní smlouva s obcí Řevničov o působnosti Městské policie Nové Strašecí - pokračování
 
U s n e s e n í č. 217
 
I.                    s c h v a l u j e
 
veřejnoprávní smlouvu s obcí Řevničov, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývajícím ze zákona o obecní policii i na území obce Řevničov a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Řevničov místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Řevničov poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Text smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
 
II.                 u k l á d á
 
starostovi města po schválení zastupitelstvem obce Řevničov podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu a zajistit její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje
 
 
 
k bodu 16) Různé
 
a) Návrh pronájmu v domě čp. 970 – kamera a počítač
 
U s n e s e n í č. 218
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
návrh nájemní smlouvy na pronájem části domu č.p. 970 v Křivoklátské ulici v Novém Strašecí k umístění kamery a počítače města předložený Stanislavem Hrabalem
 
II.                 u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ vyzvat předkladatele o doplnění návrhu o platné zplnomocnění a předložit protinávrh smlouvy zajišťující konkrétní ujednání o právu vstupu do domu
 
 
 
 
b) Abdikace člena kontrolního výboru
 
U s n e s e n í č. 219
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
abdikaci Vladimíra Hubáčka na funkci člena kontrolního výboru zastupitelstva města, která byla doručena MěÚ dne 5.10.2007
 
 
 
 
c) Likvidace odpadů
 
 
U s n e s e n í č. 220
 
b e r e   n a    v ě d o m í
 
informaci o zpřísněném postupu kontrolní činnosti při likvidaci odpadů podnikateli ve městě. Text informace je obsažen v příloze a bude uveřejněn v Novostrašeckém měsíčníku.
 
 
 
d) Podnět do zastupitelstva – změna územního plánu
 
U s n e s e n í č. 221
 
b e r e   n a    v ě d o m í
 
návrh zastupitele Dr.Ing.Pavla Kotyka k projednání v zastupitelstvu města ve věci změny územního plánu města s tím, že návrh je zařazen jako bod navrhovaného programu jednání zastupitelstva města dne 18.10.2007
 
 
 
e) Komise rady města pro rozvoj města
 
 
U s n e s e n í č. 222
 
s o u h l a s í
 
s tím, aby člen komise rady města pro rozvoj města, který zde vystupuje jako předseda jiné komise rady, byl na jednání komise pro rozvoj města plnohodnotně zastoupen jiným členem komise, které je předsedou.
 
 
 
PhDr. Miroslav Roček v.r.
starosta města
Datum vložení: 12. 10. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto