Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 24.rady města ze dne 29.10.2007

.

Usnesení z 24. zasedání rady města, konaného dne 29. října 2007
 
k bodu 2 ) Výběrové řízení na zpracování strategického plánu města – navazující na usnesení č. 223/2007
 
U s n e s e n í č. 228
 
I.        r o z h o d u j e
 
o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování strategického plánu rozvoje města Nové Strašecí společnosti AQE advisors, a.s.
 
 
II.                 u k l á d á
 
starostovi města předložit na jednání zastupitelstva města ke schválení návrh smlouvy o dílo s vybranou společností
 
k bodu 3 ) Personální a organizační změny v technických službách a organizačních složkách
 
U s n e s e n í   č. 229
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í
 
skončení pracovního poměru dohodou a též výkonu funkce ředitele Městských sportovních zařízení Mgr.Jiřím Boučkem a Technických služeb města Nové Strašecí Štefanem Podhorcem dnem 31.10.2007.
 
II.                 j m e n u j e
 
do funkce ředitele Technických služeb města Nové Strašecí Mgr.Jiřího Boučka, bytem Poděbradova 126, Nové Strašecí dnem 1.11.2007
 
III.               s o u h l a s í
 
s uzavřením smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. s jedním z jednatelů, a to se Štefanem Podhorcem, bytem Nádražní 1081, Nové Strašecí dnem 1.11.2007. Text smlouvy je v příloze tohoto usnesení.
 
IV.              u k l á d á
a) starostovi města:
1. podepsat smlouvu dle čl. III tohoto usnesení
2. písemně vyrozumět nového ředitele Technických služeb města Nové Strašecí o jmenování
do funkce
3. připravit k projednání zastupitelstvem města změnu zakladatelské listiny Městských
kulturních zařízení spočívající v rozšíření předmětu činnosti o zabezpečení úkolů na úseku    rozvoje organizovaného a neorganizovaného sportu v zařízeních která jsou v majetku města, přejmenování této organizační složky města na Městská kulturní a sportovní zařízení a zrušení organizační složky Městská sportovní zařízení
 
b) řediteli Technických služeb města Nové Strašecí a jednatelům Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. zajistit do konce roku 2007 přechod činností z Technických služeb města Nové Strašecí na Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., a to nákladní doprava, údržba a opravy komunikací , dopravní značení, provozování parkovacích automatů a výběr za placená stání, provádění staveb, jejich změn a jejich odstraňování, údržba a čistota města, včetně návrhů smluv a delimitace zaměstnanců
 
c) tajemníkovi MěÚ připravit ve spolupráci s MSZ a s ředitelem Technických služeb města Nové Strašecí delimitaci zaměstnanců v souvislosti s přechodem technických a údržbářských činností
 
d) tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OF MěÚ připravit ocenění majetku užívaného Technickými službami města Nové Strašecí pro případný převod nebo vklad do Technických služeb Nové Strašecí s.r.o.
 
k bodu 4 ) Prima setkání 2008
 
U s n e s e n í   č. 230
 
I.                    s o u h l a s í
 
a) s poskytnutím slevy na nájemném pro občanské sdružení NoStraDivadlo, o.s. se sídlem Žižkovo nám. 974, Nové Strašecí, IČ: 269 89 620 za užívání NKC pro akci Prima setkání ve dnech 14. až 16.3.2007 tak, že celkové nájemné činí 10.000,- Kč.
 
b) s úhradou jednoho představení a upomínkových předmětů v rámci spolupořadatelství města na akci Prima setkání 2008 v celkové výši 20.000,- Kč.
 
II.                 u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o spolupráci. Smlouva je obsažena v příloze k tomuto usnesení.
 
k bodu 5) Sleva na nájemném
 
U s n e s e n í  č. 231
 
I.                    s o u h l a s í
 
se snížením nájemného na 10.000,- Kč za užívání sálu a prostor NKC Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí pro „Hasičský ples“ konaný dne 12.1.2008
 
II.                 u k l á d á
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
k bodu 6) Operační plán zimní údržby
 
U s n e s e n í č. 232
 
S o u h l a s í
 
s operačním plánem zimní údržby místních komunikací dle přiloženého operačního plánu.
 
k bodu 7 ) Výpověď nájmu nebytových prostor
 
U s n e s e n í č. 233
 
I.                    b e r e   n a   v ě d o m í
 
ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám – restaurace a kuchyňky v čp. 1146 v hale BIOS výpovědí nájemce k 31.12.2007.
 
II.                 u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ zveřejnit záměr dalšího pronájmu nebytových prostor od 1.1.2008 pro pohostinskou činnost související s provozem sportovní haly za podmínek:
- nájemné :   12.480,- Kč/rok ( t.j. 260,-Kč/m2/rok)
- paušální platba za el. energii, plyn, vodu, stočné, úklid společných prostor a WC,
   odvoz a likvidace odpadu   700,- Kč/měsíc.
- s možností úpravy nájemného a paušální platby v závislosti na růstu
                spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace)
- pronájem včetně movitého majetku (zařízení)
- na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
 
k bodu 8 ) Výpověď nájmu
 
U s n e s e n í    č. 234
 
I.   s o u h l a s í
 
a)   s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p.414 místnost č.314 s pí. Martinou Rounovou dohodou ke dni 30.9.2007
 
b)   s pronájmem nebytových prostor v budově č.p.414 místnost č.314 za cenu 175,-Kč/hodinu
 
II. u k l á d á
 starostovi města podepsat příslušnou dohodu
 
 
 
 
 
 
 
 
k bodu 9 ) Různé
 
a)      Žádost o zapůjčení sálu
 
U s n e s e n í č. 235
 
I.      s o u h l a s í
 
s pronájmem sálu NKC na 17. 11. 2007 od 10:00 do 12:00 hod. za účelem vzniku společenství vlastníků jednotek domu v Křivoklátské ulici čp. 968, 969, 970 a to za nájemné 550,- Kč/hod.
 
II.      u k l á d á
 
starostovi města tuto nájemní smlouvu podepsat.
 
 b ) Úprava nájemní smlouvy – usnesení č. 206
 
 
U s n e s e n í č. 236
 
r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 206 ze dne 8.10.2007 tak, že poskytnutá sleva na nájemném Mgr.Jitce Slavíkové správně znamená o 200,- Kč na 1 m2  měsíčně v období měsíců říjen až prosinec 2007
c) Výpověď nájmu nebytových prostor
 
U s n e s e n í č. 237
 
I.    s o u h l a s í
 
s ukončením platnosti nájemní smlouvy   k nebytovým prostorám v čp. 1178 dohodou s dosavadním uživatelem panem Miloslavem Budínským k 30.11.2007
 
II.                 b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost pana Miloslava Vojance o místo správce sportovního areálu a o pronájem nebytových prostor v čp. 1178 
 
                                                                  III.            u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ
a)zveřejnit záměr dalšího pronájmu nebytových prostor v čp. 1178 pro pohostinskou činnost od 1.12.2007 za podmínek shodných s předchozí nájemní smlouvou
b) informovat žadatele o výsledku projednání v radě města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r. PhDr.             Miroslav Roček v.r.
      místostarosta města                                     starosta města
Datum vložení: 5. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto