Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 26. rady města ze dne 26.11.2007

.

 
Usnesení z 26. zasedání rady města, konaného
dne 26. listopadu 2007
 
 
k bodu 2 ) Rozpočtová opatření za období X. - XI./2007
 
u s n e s e n í   č. 248
 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í
 
rozpočtová opatření zpracovaná za období říjen až listopad 2007;
 
 
II.   d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby navržená rozpočtová opatření za období X.- XI./2007 na svém nejbližším zasedání schválilo.
 
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ     X. – XI. /2007
 
I. PŘÍJMY
 
1. Dotace                                                                                                      v   tis. Kč
   
    a) Ministerstvo financí ČR - pol. 4211
        (dotace na výměnu oken v základní škola)                                                           500,000
   
    b) Ministerstvo práce a soc. věcí ČR - pol. 4116                                                  3 904,504 
        (snížení původní schválené dotace na sociální dávky ze 7,104.504,- na 3,200.000,-
         z důvodů zákonných změn v systému výplat sociálních dávek)
 
    c) Krajský úřad - pol. 4122                                                                                    31,835
        (dotace na nákup přenosných radiostanic pro hasiče – vybudování jednotného systému)
 
    d) Úřad práce Rakovník - pol. 4116                                                                          48,330 
         (dotace na absolventské místo v základní škole)                                         
                                                      
 2. Vlastní příjmy
                                           
      a) Daň z příjmu právnický osob - pol. 1121 osob                                                      3,000
 
PŘÍJMY CELKEM   (snížení příjmů )                                                            - 3 321,339  
 
II. VÝDAJE
 
Výdaje z dotací
 
   a) Základní škola - výměna oken § 3113, pol.6121                                                503,000
         
     b) Sociální dávky - celková úprava rozpočtované dotace                                  -3 904,504  
               - příspěvek na živobytí § 4171, pol. 5410              - 2,000.000,- Kč
               - doplatek na bydlení § 4172, pol. 5410                 +   100.000,- Kč
               - ostatní dávky soc. pomoci § 4179, pol. 5410       - 2 004.504,- Kč
 
     c) Hasiči - nákup přenosných radiostanic § 5512, pol. 5137                                    31,835
         
     d) Základní škola - absolventské místo § 3113, pol.5331                                        48,330
           UZ 13 101
 
VÝDAJE CELKEM (snížení výdajů)                                                                - 3 321.33
 
 
k bodu 3 ) Návrh rozpočtu na rok 2008
 
 
u s n e s e n í    č. 249
 
I.    b e r e    n a    v ě d o m í
 
návrh rozpočtu na rok 2008
 
II. d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města, aby návrh rozpočtu na rok 2008 schválilo.
Návrh rozpočtu je v příloze tohoto usnesení.
 
k bodu 4 ) Darování pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 250
 
I.     d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s převzetím daru - pozemku parc.č. 1104/97 o výměře 412 m2 v  k.ú. Nové Strašecí, (odděleného z parc.č. 1104/19 ) do majetku města (převodce fi WIESE, s.r.o. ) s tím, že strana obdarovaná zajistí   sepsání smlouvy a uhradí náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí
 
II. u k l á d á
starostovi města darovací smlouvu podepsat
 
k bodu 5 ) Převod pozemku do vlastnictví města
 
U s n e s e n í   č. 251
 
d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení zastupitelstvu města návrh tohoto usnesení
 
u s n e s e n í    č. …
zastupitelstvo města
 
I . s o u h l a s í
 
s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2156/4 o výměře 149 m2  v  k.ú. Nové Strašecí   do majetku města (převodce ČR –Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových )
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
 
k bodu 6 ) Program 6. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 252
 
s c h v a l u j e
 
navržený program 6. zasedání Zastupitelstva města Nové Strašecí, které se bude konat dne 12. prosince 2007 od 17:00 hod. ve Slavnostním sále MěÚ, s tím, že bod 8 (výběrové řízení – zpracování strategického plánu) a bod 9 (organizační změna – MSZ, MKZ) budou dořešeny na mimořádné radě města, konané dne 30. 11. 2007.
 
Program:
     1)   Zahájení
     2)   Volba komisí – mandátové, volební
     3)   Zpráva mandátové komise
     4)   Složení slibu nových zastupitelů města
     5)   Volba člena rady města
     6)   Rozpočtová opatření X. – XI./2007
     7)   Návrh rozpočtu na rok 2008
     8)   Výběrové řízení – zpracování strategického plánu
     9)   Organizační změna – MSZ, MKZ
     10)  Přemístění městské knihovny
     11)  Převod pozemku do vlastnictví města
     12)  Darování pozemku do vlastnictví města
     13)  Prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města
     14)  Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
     15)  Různé
     16)  Diskuse
     17)  Závěr
 
k bodu 7 ) Externí vedení mzdové agendy
 
U s n e s e n í č. 253
 
I. s o u h l a s í
 
s tím, aby veškerou mzdovou agendu pro zaměstnance města zařazené do MěÚ a do organizačních složek města včetně odměn zastupitelů města vedla společnost Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., IČ: 272 36 846 se sídlem Lipová 1172, 271 01 Nové Strašecí s účinností od 1.1.2008 za odměnu dle mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat mandátní smlouvu
 
Příloha: mandátní smlouva
 
k bodu 8 ) Pronájem nebytového prostoru v čp. 1146 - občerstvení v hale BIOS
 
u s n e s e n í   č. 254
 
I.         s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor v čp. 1146 o celkové výměře 48 m2 (restaurace s kuchyňkou) paní Martě Černé za cenu a podmínek shodných s  předchozí NS ( nájemné 260,- Kč/m2/rok + paušální platba 700,-Kč/měsíc za energie, úklid spol.prostor a WC), na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro pohostinskou činnost, zejména v souvislosti s provozem sportovní haly, s možností úpravy výše nájemného i paušální platby v závislosti na růstu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce (inflace).
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ   
    - informovat žadatelky o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
    - zajistit ve spolupráci s OI sepsání NS a předání pronajatých prostor
b) starostovi města nájemní smlouvu podepsat
 
K bodu 9 ) Pronájem bytu a nebytových prostor v čp. 1178 
 
u s n e s e n í   č. 255
 
I. s o u h l a s í
 
a)      s pronájmem služebního bytu v čp. 1178 panu Miloslavu Vojancovi, bytem Nové Strašecí, Křivoklátská 834 od 1.12.2007
b)      s pronájmem nebytových prostor v čp. 1178 ( občerstvení) o celkové výměře 67,1 m2
za cenu a podmínek shodných s  předchozí NS ( nájemné  250,- Kč/m2/rok + úhrada plateb za dodávku energií a vody, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, pro pohostinskou činnost. zejména v souvislosti s provozem sportovního areálu)
 
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ
    - informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
    - zajistit ve spolupráci s OI a fi BALDEX sepsání NS a předání pronajatých prostor
       uživateli
b) starostovi města příslušné smlouvy podepsat
 
 
 
k bodu 10 ) Pronájem zemědělských pozemků ŠZP Lány
 
u s n e s e n í   č. 256
 
I. s o u h l a s í
 
s úpravou nájmu zemědělských pozemků v majetku města ČZU v Praze-ŠZP Lány podle návrhu NS ze dne 18.10.2007 
 
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
k bodu 11 ) Pronájem nebytového prostoru v čp. 1155
 
u s n e s e n í   č. 257
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. S4 o výměře 39 m2 v suterénu budovy čp. 1155 v Novém Strašecí paní Aleně Vaicové, bytem Buková 1094, Nové Strašecí za cenu 618,- Kč/m2/rok ( t.j. za cenu a podmínek shodných s pronájmem prostor obdobného charakteru ve stejném objektu) na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 
II. u k l á d á
 
a)      starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
b)      tajemníkovi MěÚ informovat žadatelku o stanovisku RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 12 ) Pronájem kanceláře v čp. 1155
 
u s n e s e n í   č. 258
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytového prostoru – místnosti č. 216 o výměře 39,4 m2 v 2. patře budovy čp. 1155 v Novém Strašecí Okresní pečovatelské službě Nové Strašecí, o.p.s. za cenu (800,-Kč/m2/rok + úhradu za služby spojené s užíváním ) a podmínek shodných s pronájmem prostor obdobného charakteru ve stejném objektu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
II. u k l á d á
 
starostovi města příslušnou smlouvu podepsat
 
k bodu 13 ) Žádosti o změnu ÚP
 
U s n e s e n í   č. 259
 
I. s o u h l a s í
 
a)      se změnou využití území, pozemku k.č.1801, 1809 ze zeleně na plochy pro bydlení a jejím projednáním v rámci změny III.ÚP města Nové Strašecí
b)      se změnou využití území, pozemku p.č.398/1 ze zeleně na plochy pro bydlení a jejím projednáním v rámci změny III. ÚP města Nové Strašecí s tím, že tento souhlas je podmíněn předložením zastavovací studie
 
 
               II. n e s o u h l a s í
 
a)      se změnou využití území, pozemku p.č.1632, 1634, a 1640 z krajinné zeleně na plochy pro výstavbu rekreačních chat a domků
b)      s projednáním žádosti p. S.Jebavého týkající se pozemku p.č.1790 a č.p.568 v rámci projednání změn ÚP, neboť požadované není předmětem změny územního plánu
c)      s projednáním žádosti p.A.Cífky týkající se stanovení regulativů zástavby pozemku p.č.278/2, neboť toto je možné řešit dle stávajícího ÚP v územním rozhodnutí
 
III. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
k bodu 14 ) Různé
 
a)      Návrh na financování sportu dospělých ve městě
 
U s n e s e n í   č. 260
 
u k l á d á
 
místostarostovi města ve spolupráci s členem rady panem Štefanem Podhorcem připravit do příštího zasedání rady města formulaci návrhu financování sportu dospělých ve městě. Tento návrh bude po projednání předložen zastupitelstvu města.
 
b)      Vyznačení parkovacích ploch pro autobusy v ulici Sportovců
 
U s n e s e n í č. 261
 
I. b e r e n a   v ě d o m í
 
vyjádření Městského úřadu Rakovník, odboru dopravy
 
II.     u k l á d á
 
a)      starostovi města zajištění schůzky s městskou policií, které se účastní starosta i    
       místostarosta města a radní pan Štefan Podhorec.
b)   tajemníkovi MěÚ realizovat příslušná opatření včetně informování dopravců
 
 
c)      Zabezpečení mechanismu městských studní
 
U s n e s e n í č. 262
 
I.                    b e r e n a v ě d o m í
 
provedení mechanického zabezpečení těch městských studen, které nemají náležitou legalizaci dle zákona o vodách.
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ aktualizovat rozhodnutí o úpravě funkčnosti městských studen, které bylo doručeno technickým službám a na jehož základě technické služby měly provést demontážní práce na městských studnách.
 
d)      Výpověď nájmu bytu
 
U s n e s e n í č. 263
 
I. s o u h l a s í
 
s výpovědí nájmu bytu č. 832/14 v ulici Křivoklátská v Novém Strašecí nájemci Jiřímu Maškovi ve smyslu ust. §711 ods. 2 písm. b) občanského zákoníku.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat výpověď nájmu
 
e)      Žádost o slevu na nájemném
 
U s n e s e n í č. 264
 
s o u h l a s í
 
se snížením nájemného na 3.000,- Kč za užívání sálu a prostor NKC paní Petře Lukešové, bytem Kladno, Váňova 3225, pro seminář břišních tanců, konaný dne 16. 12. 2007
 
f)       Pronájem areálu „Hamiro“
 
U s n e s e n í č. 265
 
I. n e s o u h l a s í
 
s pronájmem areálu bývalého Hamira v Novém Strašecí společnosti EFEKTA-PM, s.r.o. se sídlem ČSA 176, Nové Strašecí, protože areál je již pronajat a rozšiřování průmyslové výroby je v rozporu s územním plánem města.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
g)      Darování objektů areálu bývalé úpravny vody
 
U s n e s e n í č.  266 
 
I. b e r e   n a v ě d o m í
 
datum prohlídky komplexu bývalé úpravny vod. Tato prohlídka se bude konat v úterý 4. 12. 2007 od 10:00 hod.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ pozvat všechny zastupitele města spolu se zástupci myslivců na prohlídku vodáren.
 
h)      Pronájem části Komenského náměstí
 
U s n e s e n í č. 267
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným přenechání spodní části Komenského náměstí (pěší zóna) v Novém Strašecí ZŠ a MŠ J.A.Komenského v Novém Strašecí dne 14.12.2007 v době od 8:00hod. do 12:00hod. pro žákovské předvánoční trhy.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat ředitele ZŠ o rozhodnutí rady města do 2 pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.          PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                          starosta města
 
 
Datum vložení: 4. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto