Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 27. rady města ze dne 30.11.2007

.

 
Usnesení z 27. mimořádného zasedání rady města,
konaného dne 30. listopadu2007
 
k bodu 2 ) Žádosti o změnu ÚP
 
U s n e s e n í   č. 268
I. s o u h l a s í
 
A ) se změnou využití území, pozemku p.č.1320/2,1320/3 a 1111 ze zeleně na plochy pro 
      bydlení a jejím projednáním v rámci změny č.III. ÚP města Nové Strašecí s tím, že tento
      souhlas je podmíněn zachováním minimálně 60% podílu urbanistické zeleně na pozemku
B ) se změnou využití území, pozemku p.č.1485/14 ze zeleně na všeobecné smíšené území –
      areály pro bydlení a komerční aktivity a jejím projednáním v rámci změny č.III ÚP města
      Nové Strašecí
C ) se změnou využití území, pozemku p.č.1475/20 ze zeleně na areál výroby, skladů a 
      služeb a jejím projednáním v rámci změny III. ÚP města Nové Strašecí
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
 
k bodu 3 ) Organizačně technická opatření v MSZ
 
U s n e s e n í č. 269
r u š í
 
své usnesení č. 111 ze dne 13.4.2007 týkající se přechodu technických a údržbářských činností prováděných pracovníky organizační složky města Městská sportovní zařízení na Technické služby města Nové Strašecí
 
k bodu 4 ) Zrušení výběrového řízení
 
U s n e s e n í č. 270 
 
ruší výběrové řízení ze dne 14. 9. 2007 týkající se zpracování strategického plánu rozvoje města.
 
k bodu 5 ) Doporučení k uzavření smlouvy o dílo
 
U s n e s e n í č. 271 
 
d o p o r u č u j e
 
zastupitelstvu města schválit smlouvu o dílo s MAS Rakovnicko, která je přílohou tohoto usnesení.
 
 
 
k bodu 6 ) Příprava a realizace projektů ROP, OPŽP
 
U s n e s e n í č. 272
 
D o p o r u č u j e
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
 
U s n e s e n í č.
 Zastupitelstvo města
 
S o u h l a s í
 
a) s přípravou a realizací projektů na rekonstrukci NKC, polikliniky a souboru autobusových
     zastávek v rámci programu ROP a s přípravou a realizací projektu energetických úspor
     škol v rámci programu OPŽP
b ) zastupitelstvo města se zavazuje krytím nákladů na tyto realizované projekty
 
k bodu 7 ) Zpráva o činnosti Finančního výboru a plán práce FV na rok 2008
 
U s n e s e n í č. 273
 
b e r e  n a   v ě d o m í
 
zprávu Finančního výboru a plán práce na rok 2008, který bude předložen na 6. zasedání zastupitelstva města.
 
k bodu 8 ) Doplnění programu 6. zasedání zastupitelstva města
 
U s n e s e n í č. 274
 
r o z š i ř u j e
 
své usnesení č. 252 ze dne 26. 11. 2007 tak, že program jednání 6. zasedání zastupitelstva města se rozšiřuje o dva body. A to o přípravu a realizaci projektů ROP, OPŽP a zprávu o činnosti a plán práce Finančního výboru.
Bod 8 výběrové řízení – zpracování strategického plánu se mění pouze na zpracování strategického plánu.
Navržený program 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 12. 2007 tedy vypadá takto:
 
     1)   Zahájení
     2)   Volba komisí – mandátové, volební
     3)   Zpráva mandátové komise
     4)   Složení slibu nových zastupitelů města
     5)   Volba člena rady města
     6)   Rozpočtová opatření X. – XI./2007
     7)   Návrh rozpočtu na rok 2008
     8)   Zpracování strategického plánu
     9)   Příprava realizace projektů ROP, OPŽP
     10) Organizační změna – MSZ, MKZ
     11) Přemístění městské knihovny
     12) Převod pozemku do vlastnictví města
     13) Darování pozemku do vlastnictví města
     14) Prodej pozemku parc.č. 1327/6 z vlastnictví města
     15) Žádost o odprodej pozemku z vlastnictví města
     16) Zpráva o činnosti a plán práce Finančního výboru
     17) Různé
     18) Diskuse
     19) Závěr
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v. r.                PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                                starosta města
 
 
Datum vložení: 7. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto