Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 28. rady města ze dne 7.12.2007

.

 
Usnesení z 28. zasedání rady města,
konaného dne 7. prosince 2007
 
3 ) Mezinárodní spolupráce
 
U s n e s e n í č. 275
u k l á d á
 
komisi rady města pro mezinárodní vztahy připravit návrh na pozvání španělské delegace z města San Vicente de la Barquera na 1. pololetí 2008 včetně návrhu doprovodného programu a návrhu dohody o partnerství
 
4 ) Veřejnoprávní smlouvy – projednávání přestupků
 
U s n e s e n í   č. 276
 
I. s o u h l a s í
 
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcemi Krušovice, Ruda o výkonu přenesené působnosti, kterou bude město Nové Strašecí vykonávat místo této obce podle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Text smluv je v příloze tohoto usnesení.
 
II. u k l á d á
 
a )   starostovi města podepsat smlouvy
b )   tajemníkovi MěÚ po podpisu smluv zajistit schválení smluv krajským úřadem.
                     
5 ) Občanský podnět k projednání – změna územního plánu města
 
U s n e s e n í č. 277
 
I. b e r e   n a v ě d o m í
 
požadavek 35 občanů města na projednání v zastupitelstvu města ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích, a to návrh na vypracování studií rozvoje školy a gymnázia v centru města a v zóně „Severozápad“
 
II. u k l á d á
 
a) starostovi města tento podnět předložit k projednání na zasedání zastupitelstva města, které musí být svoláno v zákonné lhůtě, nejpozději do 28.2.2008
 
b) tajemníkovi MěÚ vyzvat navrhovatele prostřednictvím mluvčího občanů k doplnění informace.
 
6 ) Žádost o vyjádření ke zřízení střelnice
 
U s n e s e n í   č. 278
 
I.                    s o u h l a s í
 
se záměrem zřízení střelnice na pozemcích 2395/3 a 2404 v katastrálním území města Nové Strašecí za předpokladu, že budou předloženy veškeré potřebné dokumenty a zkoušky hluku v rámci řízení se stavebním úřadem.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku RM
 
7 ) Žádost o prodloužení nájmu bytu
 
U s n e s e n í   č. 279
 
I. s o u h l a s í 
 
s přidělením sociálního bytu v ulici Husova č.p.752 panu Jiřímu Vorlíčkovi na dobu určitou do 31.12.2008
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do dvou pracovních dnů od ověření zápisu
 
8 ) Podnájem nebytových prostor
 
U s n e s e n í   č. 280
 
I. s o u h l a s í
 
s tím, že nájemkyně MUDr. Emilie Šupíková smí pronajaté prostory v domě č.p. 414 přenechat částečně do podnájmu MUDr. Sedláčkové za účelem provozování gastroenterologické ambulance
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku RM
 
9 ) Ubytování v Tovární 402
 
U s n e s e n í   č. 281
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením ubytování v objektu v ulici Tovární 402 do 30.6.2008 těmto žadatelům o ubytování :
 
p. Václavu Rýdlovi za předpokladu, že do konce roku 2007 uhradí dlužné nájemné
p. Jiřímu Soukupovi za předpokladu, že do konce roku 2007 uhradí dlužné nájemné a spolu
         s ním bude byt užívat jeho dcera, která je na žádosti o    prodloužení pobytu uvedena.
pí Aleně Wurmové
p. Josefu Bernatovi 
p. Jaroslavu Filípkovi
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ informovat žadatele do 2 pracovních dnů od ověření zápisu o stanovisku RM
 
10 ) Různé
 
a ) Pronájem areálu býv. „Hamiro“
 
U s n e s e n í   č. 282
 
b e r e n a v ě d o m í
 
informaci tajemníka MěÚ o jednání se společností HAFEN, s.r.o. o návrhu změny nájemní smlouvy tak, aby v průběhu roku 2008 postupně přešly některé části areálu zpět městu.
 
b) Finanční odměny
U s n e s e n í č. 283
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu Mgr. Stanislavu Hajnému dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
U s n e s e n í č. 284
s c h v a l u j e
 
finanční odměnu Štefanu Podhorcovi dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
c ) Prodloužení platnosti nájemní smlouvy
 
U s n e s e n í č. 285
 
I. s o u h l a s í
 
s prodloužením platnosti nájemní smlouvy č. 173/2007/BAL uzavřené dne 9.7.2007 mezi městem a nájemcem Václavem Trnkou na pronájem bytu č. 12 v domě s pečovatelskou službou č.p. 1166 v Novém Strašecí do 31.12.2008 s tím, že v případě, že k poslednímu dni platnosti smlouvy bude nájemce využívat služeb Okresní pečovatelské služby Nové Strašecí, o.p.s., bude platnost smlouvy automaticky prodloužena vždy o 12 měsíců.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat dodatek k nájemní smlouvě
 
d ) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í   č. 286
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na reklamním panelu na zábradlí fotbalového stadionu v Novém Strašecí spolu s textem „Město Nové Strašecí podporuje rozvoj sportu“. Podoba znaku města bude dodána MěÚ. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ písemně informovat žadatele o rozhodnutí RM do 2 pracovních dnů od ověření zápisu a zajistit dodání podoby znaku
 
e ) Komise rady města pro informace a komunikaci
 
U s n e s e n í č. 287
 
b e r e   n a   v ě d o m í
 
žádost předsedy komise rady města pro informace a komunikaci Ing.Jana Bureše o doplnění členů komise za odstoupivšího Miroslava Vachka.
 
 
 
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc v. r.                     PhDr. Miroslav Roček v. r.
      místostarosta města                                        starosta města
 
 
Datum vložení: 14. 12. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto