Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení z 5. rady města z 5.1.2007

.

Usnesení z 5. zasedání rady města, konaného dne 5.1.2007
 
 
 
K bodu 2. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 32
 
I. s o u h l a s í
        
a) s ukončením platnosti nájemní smlouvy č. 314/2004/TM dohodou k 31. 12. 2006 
b) s pronájmem nebytového prostoru (kanceláře č. 208) o výměře 24,4 m2 ve 3. NP
    čp. 1155 od 1. 1. 2007 novému nájemci „Nadační fond na podporu hospicového hnutí 
    v ČR Umění doprovázet“, IČ 275 74 601 za cenu 681,- Kč/m2/rok + úhradu nákladů za
    služby spojené s užíváním za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor
     v čp. 1155
II. u k l á d á
 
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů
 od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic zajistit vyhotovení dohody o ukončení nájemní  
        smlouvy č. 314/ 2004/TM a nové nájemní smlouvy fi BALDEX podle mandátní 
        smlouvy 
b) starostovi města tyto smlouvy podepsat
 
K bodu 3. Prodej bytu č. 969/6 v čp. 970 Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 33
 
I. d o p o r u č u j e
 
předložit ke schválení   z a s t u p i t e l s t v u   m ě s t a   návrh tohoto usnesení:
 
U s n e s e n í   č.
Zastupitelstvo města
 
I. s c h v a l u j e
 
prodej bytové jednotky, a to bytu č. 969/6 (2 + 1) v domě čp. 970 Křivoklátská ulice, Nové Strašecí, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu čp. 968, 969, 970 
a pozemku st.parc.č. 183 manželům Beranovým, oba trvale bytem Nové Strašecí, za kupní cenu 850.000,- Kč. Kupující též uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.
 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat kupní smlouvu.
 
 
 
Rada města dále
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří Nova reality, Havlíčkova 1155, Nové Strašecí, IČ: 68140525 o zprostředkování prodeje bytu č. 969/6.
 
K bodu 4. Různé
 
a) Bytová politika
U s n e s e n í   č. 34
 
u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic MěÚ vypracovat a předložit radě města na jejím příští zasedání audit bytů ve vlastnictví města a návrh bytové politiky.
 
 
c) Komise rady města
U s n e s e n í   č. 35
 
u k l á d á
 
všem komisím rady města prostřednictvím jejich předsedů předložit radě města do 30 dnů návrh předmětu činnosti a úkolů komise, plán práce komise na rok 2007, případně návrh jednacího řádu komise.
 
 
d) Termíny zasedání zastupitelstvaměsta
 
U s n e s e n í   č. 36
 
 s t a n o v í
 
termíny konání zasedání zastupitelstva města pro 1. pololetí r. 2007 na den 22. 3. 2007 
a 21. 6. 2007 za předpokladu, že vzhledem k okolnostem nebude nutné termín konání zastupitelstva města upravit.
 
 
e) Parkovací systém na náměstí a přilehlých ulicích
 
U s n e s e n í   č. 37
 
I. n e s o u h l a s í
 
s návrhem zastupitele dr. ing. Pavla Kotyka s navrženými změnami v systému parkování na náměstí a přilehlých ulicích.
II. k o n s t a t u j e
 
a) omezení platby v pracovních dnech od 08.00–18.00 hod a v sobotu v době 08.00–12.00 
    hod. tak, že první hodina stání by byla zadarmo, by ve skutečnosti znamenalo celý systém  
    parkování a placení formou parkovacích automatů zrušit, neboť z dosavadních 
    výsledků vyplývá, že platba za parkování se uskutečňuje v první hodině z 80%. Toto
    navrhované omezení nemá též technické řešení a nebyla by možná jakákoliv kontrola.
b) pro zrušení placeného stání v ulici Poděbradova není žádné logické opodstatnění.  
    Z přehledu o výběru parkovného podle jednotlivých lokalit jednoznačně vyplývá, že výběr
    v Poděbradově ulici je srovnatelný s ostatními automaty.
c) pro zavedení bezplatného stání pro občany s trvalým bydlištěm na Komenského náměstí
    a přilehlých ulicích není též logické opodstatnění. Zde bydlící občané při zakoupení tzv.  
    rezidenční karty zde mohou parkovat za 600,- Kč ročně (tzn. za 50,- Kč/měsíc).
d) rada města dále konstatuje, že ve srovnání s ostatními městy v ČR jsou ceny za parkování
    v Novém Strašecí spíše podprůměrné. Systém placeného parkování vytěsnil z centra města
    dlouhodobě parkující a vytvořil lepší možnosti pro krátkodobé a účelné parkování. Systém  
    se osvědčil.
II. u k l á d á
 
a) tajemníkovi MěÚ rozeslat zastupitelům města informační materiál s přehledy o výběru
    a placení parkovného v roce 2006, včetně srovnávacího přehledu o výši parkovného 
    s některými jinými městy ČR
b) řediteli Technických služeb města Nové Strašecí předložit radě města přehled o poruchách 
    parkovacích automatů a jejich opravách a současně zabezpečit jejich maximální 
    funkčnost
 
 
f) Veřejnoprávní smlouva s obcí Lány o rozšíření působnosti Městské policie Nové Strašecí v územním obvodu obce Lány
 
U s n e s e n í   č. 38
 
I. s c h v a l u j e
 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lány, jejímž předmětem je závazek, že Městská policie Nové Strašecí bude místně příslušným orgánem pro výkon pravomoci vyplývající ze zákona o obecní policii i na území obce Lány a že bude zabezpečovat v územním obvodu obce Lány místní záležitosti veřejného pořádku, za což obec Lány poskytne městu Nové Strašecí roční příspěvek ve výši 300.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 
31. 12. 2008.
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou veřejnoprávní smlouvu a návrh na její schválení Krajským úřadem Středočeského kraje.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst v.r.       
          místostarosta města                            starosta města
Datum vložení: 11. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto