Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Usnesení ze 6. rady města z 19.1.2007

.

Usnesení z 6. zasedání rady města, konaného dne 19.1.2007
 
 
K bodu 2. Oprava zápisu z 5. zasedání rady města ze dne 5. 1. 2007
 
 
Žádost o dotaci z programu Partnerství MVČR na II. etapu MKDS
 
U s n e s e n í   č. 39
 
I. s o u h l a s í
 
s podáním žádosti o dotaci z programu Partnerství na realizaci II. etapy MKDS.
 
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odborem investic podat žádost o dotaci z programu Partnerství na realizace II. etapy MKDS.
 
 
 
K bodu 4. Městské granty 2007 
U s n e s e n í   č. 40
 
I. s c h v a l u j e
 
a) témata pro poskytování grantových příspěvků v oblastech kultury, sportu, sociálních věcí      
     a zdravotnictví pro rok 2007
b) zásady pro poskytování grantových příspěvků pro rok 2007
c) tiskopis přihlášky na grantový příspěvek pro rok 2007 
d) termín odevzdání přihlášek na granty města 2007 do 23. 2. 2007 (12.00 hod.)
e) komisi pro přípravu podkladů ke schválení grantových příspěvků ve složení:
PhDr. J. Hlína, CSc., L. Stránská, H. Papežová, P. Oliva     
f) výběrovou komisi ve složení: Jakub Kleindienst, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc., Petr
     Dolejšek, Lenka Stránská, PhDr. Miroslav Roček, MVDr. Zdeněk Beneš, Zdeněk Šanda
 
II. u k l á d á
místostarostovi města:
a) ve spolupráci s tajemníkem MěÚ vyhlásit granty pro rok 2007 (témata, zásady, termín
    odevzdání přihlášek) vyvěšením na úřední desce MěÚ a zveřejněním v Novostrašeckém
    měsíčníku 
b) předložit návrh komise pro přípravu podkladů na grantové příspěvky na jednání rady
     města
 
 
K bodu 5. Pronájem bytu č. 8 v čp. 834, Křivoklátská ul.
 
U s n e s e n í   č. 41
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem bytu č. 8/834 (1+1, o celkové podlahové ploše 35,5 m2) D. Derechové jako náhradního bytu od 15. 1. 2007 na dobu neurčitou za tržní nájemné.  
 
II. u k l á d á
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět D. Derechovou o stanovisku rady města do 2 pracovních dnů
        od ověření zápisu
    b) ve spolupráci s odborem investic zajistit vyhotovení nájemní smlouvy (fa Baldex),    
        převzetí vyklizeného bytu č. 9/828 do 15 dnů od přidělení náhradního bytu, předání bytu  
        č. 8/834
2) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
 
6. Stavební úpravy polikliniky – započtení nákladů proti nájemnému
 
U s n e s e n í   č. 42
 
I. s o u h l a s í 
 
se započtením částky ve výši 494.191,23 Kč proti nájemnému dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 221/2006/TM uzavřené mezi městem Nové Strašecí a PharmDr. Jarmilou Chytrou jako kompenzaci nákladů na rekonstrukci budovy polikliniky Čsl. armády 414.
 
 
K bodu 7. Stavební úpravy Havlíčkova 1155 – započtení nákladů proti nájemnému
 
U s n e s e n í   č. 43
 
I. n e s o u h l a s í 
 
se započtením nákladů vynaložených na vnitřní úpravy nebytových prostor provedených nájemcem proti nájemnému dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 296/2006/BAL uzavřené mezi městem Nové Strašecí a Mgr. Jitkou Slavíkovou.
 
K bodu 8. Pronájem nebytového prostoru
 
U s n e s e n í   č. 44
 
I. s o u h l a s í
 
s pronájmem nebytových prostor č. 304 (30,5 m2) a č. 305 (57,3 m2 ) v čp. 1155 společnosti
J Perfect spol. s r.o. se sídlem v Novém Strašecí, Mšecká 905, IČ: 257 73 534, zastoupené Janem Pröcklem, jako kancelářské a skladové prostory za dohodnutou cenu 800,- Kč/m2/rok a úhradu nákladů za služby spojené s užíváním za podmínek běžných při pronájmu nebytových prostor v čp. 1155. 
II. u k l á d á
 
1) tajemníkovi MěÚ:
    a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů 
        od ověření zápisu
    b) zajistit vyhotovení nájemní smlouvy fě BALDEX podle mandátní smlouvy
2) starostovi města podepsat nájemní smlouvu
 
K bodu 9. Různé
 
a) Pronájem nebytových prostor
U s n e s e n í   č. 45
 
 I. s o u h l a s í 
 
s pronájmem nebytových prostor v budově polikliniky v Novém Strašecí, ulice Čsl. armády 414, místnosti č. 214 o výměře 7 m2, místnosti č. 215 o výměře 7 m2, čekárny 2 m2 a místnosti WC 1 m2 za cenu 750,- Kč/m2/rok a úhradu spotřebovaných energií na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou společnosti Rakovnická zdravotní s.r.o., se sídlem Studentská 1, 360 07 Karlovy Vary, IČ 26395584, zastoupená jednatelem JUDr. ing. Jiřím Kurucem. 
II. u k l á d á
 
starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.
 
 
b) Rozšíření počtu členů komise rady pro životní prostředí
 
U s n e s e n í  č. 46
 
I. n e s o u h l a s í
 
s návrhem zastupitele ing. Jana Bureše na rozšíření počtu členů komise pro životní prostředí
o Miloslava Kinkala.
II. k o n s t a t u j e
 
že u Miloslava Kinkala neshledává předpoklady pro jeho práci v komisi pro životní prostředí rady města. M. Kinkal umožnil několikrát, aby se na jeho pozemcích konaly hudební a podobné produkce neslučitelné s ochranou přírody a životního prostředí.
 
 
 
d) Použití městského znaku třetí osobou
 
U s n e s e n í   č. 47
 
I. s o u h l a s í
 
s použitím městského znaku města Nové Strašecí na výtisk Komerční mapy Rakovník, Nové Strašecí, společnosti RAFFAEL INFO ART, s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 62, PSČ 549 41, IČ: 25959921. Souhlas se uděluje jednorázově k výtisku citované mapy. Pokud dojde k použití znaku města k jiným účelům, může být tento souhlas zrušen.
.
II. u k l á d á
 
tajemníkovi MěÚ:
a) písemně vyrozumět žadatele o souhlasném stanovisku rady města do 2 pracovních dnů
    od ověření zápisu
b) zajistit předání podoby znaku města k vytištění
 
 
 
 
 
e) Žádost o bezplatné využívání sportovního areálu Na Kocourku
 
U s n e s e n í   č. 48
 
I. s o u h l a s í
 
s bezplatným užíváním sportovního areálu Na Kocourku pro děti z Dětského domova
a Školní jídelny Nové Strašecí na období březen až říjen 2007 s tím, že konkrétní dny a hodiny užívání areálu budou dohodnuty s ředitelem MKZ Mgr. Jiřím Boučkem.
 
 
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. v.r.              Jakub Kleindienst   v.r.     
      místostarosta města                         starosta města
 
 
Datum vložení: 24. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2007 0:00
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto