Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

pro činnost Města Nové Strašecí a Městského úřadu Nové Strašecí

 

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Ústava České republiky v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti v sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
 • Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí v platném znění
 • Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
 • Zákon č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství v platném znění
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností v platném znění
 • Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní
 • Zákon č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v platném znění
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v inform. systémech
 • Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) v platném znění
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách o jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v platném znění
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územ. samospráv. celků
 • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 • Zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání st. občanství
 • Zákon č. 41/1993 Sb. o ověřování shody podpisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady v platném znění
 • Zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto