Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Nové Strašecí
Nové Strašecí

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Postup při podání opravných prostředků proti opatření orgánů obce je odlišný podle toho, zda se jedná o rozhodnutí ve správním řízení (podle správního řádu) v přenesené i samostatné působnosti, nebo o rozhodnutí v samostatné či přenesené působnosti, na která se pravidla správního řízení nevztahují
Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. O poskytování informací lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, a to k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně, podáním, učiněným u Městského úřadu v Novém Strašecí orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§16, odst. 1 a 2 zákona).
 
Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta města.
 
Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Městský úřad v Rakovníku, resp. příslušný referát MěÚ, ke kterému je informace požadována podle organizační struktury MěÚ.
 
Opravný prostředek lze podat pouze písemnou formou ! Musí obsahovat jméno žadatele, v čem žadatel spatřuje porušení zákona a kterého, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 
Proti opatření města, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo města nebo starosta.
 
Proti usnesení rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat písemně návrh na pozastavení výkonu těchto usnesení Městskému úřadu v Rakovníku.
 
Proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou.
 
Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 
column-foto

Zahraniční partnerství

partner-crest
Markt Welden, DE
partner-foto